استهبان

استهبان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


محمد مهدى خداداده
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5986
 
تيزهوشان
شيراز_ نوشاد
هستى رواج
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5960
 
نمونه دولتي
استهبان_ نمونه مطهری
مرتضى جوهر
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5878
 
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
سانيار بيگى
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5380
 
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
عرفان دالوند اصطهباناتى
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5567
 
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
سارا بهار
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5904
 
نمونه دولتي
استهبان_ نمونه مطهری
زينب اكبرى حقيقى
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6921
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
پارسا تاج پيكر
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5807
 
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
حديثه پاكباز
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5341
 
نمونه دولتي
استهبان_ نمونه مطهری
فهيمه ساجدى
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6188
 
نمونه دولتي
استهبان_ نمونه مطهری
اميرحسين رضائى
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5811
 
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
شادى امرالهى
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5474
 
نمونه دولتي
استهبان_ نمونه مطهری
عليرضا چاشت
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5627
 
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
فاطمه خراسانى
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5878
 
نمونه دولتي
استهبان_ نمونه مطهری
مريم زمانى
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6308
 
نمونه دولتي
استهبان_ نمونه مطهری
عليرضا زارع
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5554
 
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
زهرا ميرزائى پور
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5623
 
نمونه دولتي
استهبان_ نمونه مطهری
اميد جوكار
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5366
 
نمونه دولتي
استهبان_ آزادگان
حانيه شهسوار
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5615
 
نمونه دولتي
استهبان_ نمونه مطهری
الهام ستارزاده
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5896
 
نمونه دولتي
استهبان_ نمونه مطهری
ابوالفضل گل كار
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6236
 
تيزهوشان
ني ريز_ شهید دستغیب
فاطمه زارع شاهسون
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5371
 
نمونه دولتي
استهبان_ نمونه مطهری
فاطمه پورزمان
ششم دبستان - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6606
 
تيزهوشان
ني ريز_ استعداد های درخشان - فرزانگان