كازرون

كازرون - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


آناهيتا حاجتى
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 6475
 
نمونه دولتي
كازرون_ حجاب
سينا شهيدزاده
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 6182
 
نمونه دولتي
كازرون_ شهیدباهنر
غزل معرفى
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 6758
 
نمونه دولتي
كازرون_ حجاب
زهرا پركان
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 5643
 
نمونه دولتي
كازرون_ حجاب
ريحانه پناه
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 5808
 
نمونه دولتي
كازرون_ حجاب
حسن تيمورى
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 6103
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان ناحیه3
سيده طلايه حسينى
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 5816
 
نمونه دولتي
كازرون_ حجاب
آناهيتا امير عضدى
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 5636
 
نمونه دولتي
كازرون_ حجاب
فاطمه خاك سبز
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 6589
 
نمونه دولتي
كازرون_ حجاب
اميرحسين رضايى فرد
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 5804
 
نمونه دولتي
كازرون_ شهیدباهنر
شيوا رضائيان حسينى
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 6690
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان ناحیه3
محدثه قبادى نيا
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 6465
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان ناحیه3
محمد رنجبر
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 5428
 
نمونه دولتي
كازرون_ شهیدباهنر
سيد محمدمهدى موسوى
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 6386
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان ناحیه3
عليرضا بامشاد
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 5790
 
نمونه دولتي
كازرون_ شهیدباهنر
اميرحسين رصاف
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 5875
 
نمونه دولتي
كازرون_ شهیدباهنر
محمد رضا توفيقى
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 5096
 
نمونه دولتي
كازرون_ شهیدباهنر
يگانه معينى
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 6280
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان ناحیه3
حديث ميرزايى
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 5654
 
نمونه دولتي
كازرون_ حجاب
بهار نظرپور
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 6157
 
نمونه دولتي
كازرون_ حجاب
محمد منير
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 5648
 
نمونه دولتي
كازرون_ شهیدباهنر
آيدا منظر
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 5934
 
نمونه دولتي
كازرون_ حجاب
على مزارعى
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 5841
 
نمونه دولتي
كازرون_ شهیدباهنر
رضا زاهدى
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 6117
 
نمونه دولتي
كازرون_ شهیدباهنر
امير دهقانى
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 5418
 
نمونه دولتي
كازرون_ شهیدباهنر
اميرحسين كيهان
ششم دبستان - كازرون
میانگین تراز کانونی: 5760
 
نمونه دولتي
كازرون_ شهیدباهنر