نظرآباد

نظرآباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


نيما رادمنش
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 4527
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ شهدای فرهنگی
نازنين محرابى
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 6101
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان5
سيده الميرا حسينى
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 6380
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان5
فاطمه توده زعيم
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5816
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ نمونه دولتی خامنه ای
كيميا سلطانى
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5521
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان5
فاطمه آزادفلاح
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5807
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان5
فاطمه فرخى
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5596
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان5
زهرا پيشگاهى
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5556
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ نمونه دولتی خامنه ای
محمدجواد سيردانى
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5547
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ شهدای فرهنگی
سيدمحمد حسينى حصارى
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5768
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ شهدای فرهنگی
فاطمه توده روستا
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5474
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ نمونه دولتی خامنه ای
پارميدا اصل فلاح
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 6561
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان5
ريحانه توده زارع
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5262
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان5
زهرا شماخى
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5491
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ نمونه دولتی خامنه ای
اميرحسين نامدارلو
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5631
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ شهدای فرهنگی
دانيال رجايى مهر
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 6300
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید باهنر5
سپند خلقى
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5220
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ شهدای فرهنگی
سما سوزنى
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5554
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان5
فرزام نصيرى پور
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5590
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ شهدای فرهنگی
معراج عبدى
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 4991
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید باهنر5
پويا حق بده
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5011
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید باهنر5
عليرضا آزادفلاح
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5264
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ شهدای فرهنگی
آيدين عزيزى
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5306
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ شهدای فرهنگی
اميرحسين اصل روستا
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5591
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ شهدای فرهنگی
زهرا توده فلاح
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5432
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان5
مائده رباط جزى
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5247
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ نمونه دولتی خامنه ای
شايان پيشكاه زاده
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 4499
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید باهنر5
آرمين اصل دهقان
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 6040
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ شهدای فرهنگی
عليرضا زارع دار
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5750
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ شهدای فرهنگی
محسن رنجبرپور
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5306
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ شهدای فرهنگی
عليرضا مرادخانى
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5677
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ شهدای فرهنگی
دانيال باقرى پور
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 6460
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید باهنر5
محسن اللهيارى
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5468
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ شهدای فرهنگی
محمد كريمى كلايه
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5666
 
نمونه دولتي
نظرآباد_ شهدای فرهنگی
محمدرضا پيشگاهى
ششم دبستان - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 6726
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید باهنر5