جويبار

جويبار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


مليكا قليان جويبارى
ششم دبستان - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6513
 
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
محمدرضا محمودى جويبارى
ششم دبستان - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5754
 
نمونه دولتي
جويبار_ حاج مسعود نوایی
شايان اسماعيليان
ششم دبستان - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5779
 
نمونه دولتي
جويبار_ حاج مسعود نوایی
مهسا ناصرى حيدرآبادى
ششم دبستان - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6299
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ شهید بهداشت
دانيال عابدينى سروكلائى
ششم دبستان - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4376
 
نمونه دولتي
جويبار_ حاج مسعود نوایی
محمدرضا چوپانى جويبارى
ششم دبستان - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5435
 
نمونه دولتي
جويبار_ حاج مسعود نوایی