عباس آباد

عباس آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


مائده فهيمى راد
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5084
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
طاها حسين پوراصلى
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5966
 
نمونه دولتي
تنكابن_ شهدای فرهنگی
عليرضا احمدزاده نقده
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5849
 
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)
آتنا رستمى
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5065
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
الهام ميررجبى
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5944
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
محمدمهدى سجادى
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5249
 
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)
اميرحسين مصطفايى
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5269
 
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)