بهشهر

بهشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


امير ارشيا كاظمى گرجى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 6269
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
سعيد رضا پور نجفى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5324
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
محمد امين آبكار
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5585
 
تيزهوشان
بهشهر_ طلایه داران ( قلم چی )
كيارش بشارت ده
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5624
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
مهدى طاهرى گرجى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 4795
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
آرمين جعفرى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5849
 
تيزهوشان
بهشهر_ طلایه داران ( قلم چی )
فرشيد خليلى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 6192
 
تيزهوشان
بهشهر_ طلایه داران ( قلم چی )
امير حسين اعظم زاده
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 6579
 
تيزهوشان
بهشهر_ طلایه داران ( قلم چی )
امير محمد رضايى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 4883
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
بهداد جلالپور بارفروش
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5780
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
پارميدا بهادريان
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5822
 
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
كيا حقوقى فرد
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 6000
 
تيزهوشان
بهشهر_ طلایه داران ( قلم چی )
مهرسا مردانى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 6474
 
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
نيايش قاسمى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5559
 
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
معصومه فخارى پاسندى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 6634
 
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
امير حسن عموزاد خليلى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 4637
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
رضا آهى فر
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5339
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
پرهام عسگريان
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 6950
 
تيزهوشان
بهشهر_ طلایه داران ( قلم چی )
امير حسين قلندرى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5582
 
تيزهوشان
بهشهر_ طلایه داران ( قلم چی )
حميد رمضان نژاد قلعه
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5855
 
تيزهوشان
بهشهر_ طلایه داران ( قلم چی )
احمد عموزاد مهديرجى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 4723
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
على اكبرى احمرى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5643
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
حميد رضا شريف
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 6217
 
تيزهوشان
بهشهر_ طلایه داران ( قلم چی )
محمد حسين قربان زاده
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5442
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
محمد باقر كاظمى گرجى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5455
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
سيده كيانا هاشمى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 6180
 
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
سيد محمد حسين شباهنگ رستمى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 4697
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
نويد يوسفى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5112
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
فاطمه زهرا رجبى ملك آبادى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 6257
 
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
محمد مهدى حمزه پور
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5277
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
فائزه باقرى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5355
 
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
امير مهدى پايمرد
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5440
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
پار ميس صطفى نژاد
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5219
 
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
سارا اسلامى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5948
 
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
زهرا صحرائى رستمى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 4974
 
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
حسن حسن پور
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5963
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
عليرضا بياتى تروجنى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 4924
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
على روحى سراجى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 6494
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
محمد قلندرى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5093
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
اسماعيل امينى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5314
 
تيزهوشان
بهشهر_ طلایه داران ( قلم چی )
بهار اميدى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 4815
 
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
نيما ركنى علائى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5316
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
سيد متين هاشمى تروجنى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5877
 
نمونه دولتي
بهشهر_ علامه جعفری
نگار بصيرى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5967
 
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
فاطمه رضى آبادى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5754
 
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان
راميلا رضائى رستمكلائى
ششم دبستان - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5657
 
تيزهوشان
بهشهر_ فرزانگان