آمل

آمل - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


نيما فلاح
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6340
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
پرهام برزگر
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6677
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
آروين اسدى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6784
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
آرش ايزدى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 7054
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
اميرحسين رجبى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6814
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
طه‌ بهزادى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6744
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
رادين مصدق
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6879
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
يلدا عبدى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 5326
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
آيدين قنبرى ايرايى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6679
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
تانيا طريقى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6210
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
پويان شاه نورى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6333
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سجاد بابكى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6347
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سيد اميرمحمد فاطمى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6359
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
كوثر رنجبر
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6267
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
رهام حاجى اندوارى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6496
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
ساناز صادقى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6486
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
امير رضا اسدى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6378
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
آريا لارى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6754
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
ستايش نائيجى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6305
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
محمدحسين فلاح
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6291
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
صائمه رنود
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 5571
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
احمد احمدزاده
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6865
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
ارشك على نيا
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6899
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
مهدى پاك طينت سائيج
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6721
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سبا ثقفى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6584
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
محمد على زاده
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 5747
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
محمد حسين قادى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6563
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
نيكى ارزانى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6367
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
محمد مهدى ذاكرى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6779
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
مجيد عليزاده
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6443
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
نويد عسگريان عمران
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6624
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
على حق گو
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6897
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
على صبورى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6696
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
كياوش فولاد
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6599
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
روژان ابوالقاسمى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6011
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
كوهيار غلامحسين زاده
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 5799
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
على فرجى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6306
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
حسن تيرى خطير
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6261
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
احمد رضا سبز على پور شياده
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6678
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
على جوكار
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6426
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
شايان مسعودزاده حلالخور
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6406
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
امير على بناساز
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6103
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
عرفان يزدانى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6502
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
مطهره تقى زاده
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6426
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
فرزانه وطن پور
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 5889
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری
ريحانه محمدى
ششم دبستان - آمل
میانگین تراز کانونی: 6728
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه بلوری