جاجرم

جاجرم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


حديث خرمى
ششم دبستان - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5717
 
نمونه دولتي
جاجرم_ عالمه
مهدى خوشدل
ششم دبستان - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 6328
 
نمونه دولتي
جاجرم_ ایتالله طالقانی
مليكا صاحبى
ششم دبستان - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5561
 
نمونه دولتي
جاجرم_ عالمه
محمد مينا
ششم دبستان - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 6049
 
نمونه دولتي
جاجرم_ ایتالله طالقانی
مريم ايورى
ششم دبستان - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5495
 
نمونه دولتي
جاجرم_ عالمه
محمدمهدى اكبرزاده
ششم دبستان - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5436
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
سجاد حسنى
ششم دبستان - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5387
 
نمونه دولتي
جاجرم_ موعود
سيد رضا حسينى
ششم دبستان - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5464
 
نمونه دولتي
جاجرم_ ایتالله طالقانی
اميررضا كيوانلو
ششم دبستان - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 7203
 
نمونه دولتي
جاجرم_ ایتالله طالقانی
سارا اسدى فر
ششم دبستان - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5845
 
نمونه دولتي
جاجرم_ عالمه