بجنورد

بجنورد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


رقيه فهيمان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6017
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
آتنا مجرد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6959
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نگار ارحامى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6639
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
رقيه شادمهرى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5630
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
محمدحسين مشتاقى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6577
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
شادى زاهدى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5956
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
محمد زاهدى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6461
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
فاطمه خاورى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6445
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
زهرا عزيزى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6108
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نسترن احسان فر
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6500
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
على ميلانلو
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6157
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
پويا عرب عامرى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5742
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
اميررضا وحيدى مطلق
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6199
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
ريحانه ايزى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6129
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ساينا ايزى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6351
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فائزه آذرى آزاد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6534
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
عليرضا ناطقى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6674
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
شهرزاد عبدل آبادى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6753
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
اميرحسين رحمانى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6465
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
زهرا گريوانى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5862
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
فاطمه مردانى بوانلو
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5867
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
محمدحسين غفارى چراتى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5281
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
ياسمن جاجرمى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5947
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
شايان شاهدى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6489
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهسا عقيقى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6264
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
محمدرضا پورعباس
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6240
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
فهيمه يداللهى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6809
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مهدى رحمتى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5550
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
مهلا چزكى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6073
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
مارال حسين زاده مقدم
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6328
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سميرا مقدسى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5677
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
پريا دژكام
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5500
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
عارفه حسن پورمقدم
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5433
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نيلوفر محمودى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6301
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
گل آرا كلاهدوز
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5419
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
فاطمه ناصحيان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6841
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نسرين قدرتى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5935
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
هديه آغ قلعهء
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6469
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مبينا مكرمى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6491
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نگين كنعانى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6852
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
صفورا عليزاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5918
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
غزل ايمانى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5587
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
غزل زيارتى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6127
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
على رضا محمدى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6178
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
آرش حجتى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6564
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهدى شهروان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5564
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
صبا مرزى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6370
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
رضا تيمورزاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6419
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
سروش لنگرى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4872
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
عسل جودت
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6228
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
پويا كمالى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5922
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
پارسا تودربارى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6023
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
پوريا قزى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5803
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
زهرا ناصرى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6005
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
پرنيان نامدارى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5990
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
اميرحسين يزدانى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4824
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
محمدعلى شاهين فر
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6411
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
نيكى اميرآبادى زاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5768
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
اميرمحمد يزدان پناه
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5677
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
آرمين نيكدلان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6096
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
اميرحسين عامرى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6191
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
هستى قنادزاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5750
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
عارفه كريمى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5631
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
اميررضا صفدرى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6085
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
سروين شيدا
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6045
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
ستايش قاچكانلوئى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6055
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سيده مهتا حسينى ايرج
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6685
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سارا خرمى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6212
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
بهاره آرمند
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5827
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
مهديه مهردادپور
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5852
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
مطهره طالبى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5945
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
كوثر باقرى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6211
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
صبا نجمى طراقى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6024
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مبينا خاقانى ترنيك
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6385
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ياسمين بهروان فر
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6487
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
پرنيان اصغرى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6051
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
زهرا سعادتمند
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6352
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نگار ولى پور
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5976
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
مبينا مرادى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5953
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
كيميا خارپرور
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5948
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
سارا محمدى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6342
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
كورش ملكشى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5673
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
نسترن علوى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5825
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نيايش داودى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6207
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سوفيا گرمهء
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6504
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
هستى هراتيان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5568
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
على رضا منصورى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5587
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
سينا صابرى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6204
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
سيده نگار سجادى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5387
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
ميترا كهندل
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5052
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
فاطمه شاكرى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6276
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فرزانه صفارى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5780
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
اميرمحمد اميرى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6518
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
عسل على زاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6503
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
اميرمحمد قربانى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5517
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
مهسا رهنماقلعه حسن
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6172
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
محراب نظرى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6085
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
ياسمين رحمانى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6340
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
محمدرسول يارعلى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5169
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
اميررضا اميرى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5604
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
آنيتا متين فرد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4681
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نشاط الفتى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5600
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مهرانا رحمتى منفردكلاته
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6415
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
كيارش بدرى فريمان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5878
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهديه قديمى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5439
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
آرين اكرامى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5043
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
آرين على آبادى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5562
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
نرگس محموديان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 7092
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
شهريار شاهى دشت
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4735
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
شايان فرخى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5382
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
فاطمه خانى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5870
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
زينب شجاع
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5963
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
عليرضا لنگرى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6400
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
هستى طبرى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6380
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مهشاد دلير
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5879
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
انيس فيروزهء
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5705
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
زهرا رضايى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5909
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ياسمين همتى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5883
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ترانه سالارى
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5785
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه