پارسيان

پارسيان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


عسل رئيسى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5671
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
مبينا پور عابدينى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4977
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
سها ادريسى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5311
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
مرجان كهزاد
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 6081
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
مريم خنجى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4521
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
عطيه نرمان
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4668
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
رانيا رحمانى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5130
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
فاطمه بحرى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5786
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
فائزه البرز
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5374
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
مصطفى پارسا
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5690
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
مريم دهقان
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4679
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
سعيد طاهرى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4716
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
احمد پيغمبرى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4736
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
صالح صالحى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5340
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
پارسا يوسفى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4520
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
سارا احمدى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5312
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
يوسف خرم
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4356
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
امير روشن زاده
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4477
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
سعيد لورى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5183
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
ابراهيم آقا
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5074
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
محمدامين آقا
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4072
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
عرفان ركابدار
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4898
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
عارف نجم الدينى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5897
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
هستى يوسف زاده
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5503
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
سينا يعقوبى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5743
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
وحيد حيدرى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4681
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
كوروش حيدرى طيبى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5231
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
روژين فاميل ستارى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4653
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
سميرا خنجى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5047
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
على قاسمى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4802
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
مريم نكهت يار
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4857
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
فريال كعبى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5483
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
پوريا عارف نيا
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4699
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
محمد مولوى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5753
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
شايان همتى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4776
 
نمونه دولتي
پارسيان_ حاج علی حیدری
يلدا مباركى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5017
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
زهرا رحمانى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5445
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
نرگس مرتضوى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5397
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس
فاطمه رحيمى
ششم دبستان - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5793
 
نمونه دولتي
پارسيان_ نرجس