حاجي آباد

حاجي آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


على جمشيدى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5558
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
فاطمه عسكرپور
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5923
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ اسیه
طاها قاسمى نژاد
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5982
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
يگانه طهماسب پور
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 6605
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ اسیه
محمدامين شيخ زاده
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5980
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
آنا هاشمى پور
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5747
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
زهرا جعفرى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 6963
 
تيزهوشان
بندرعباس_ فرزانگان(1)
مروايد تقى زاده
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5038
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
امير محمد حيدرى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5163
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
اشكان پور خسروانى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5949
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
آناهيتا ميرزاده
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5377
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
على خزاعى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5781
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
طاها غضنفر پور
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5200
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
محمدرضا ولى پور
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5946
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
اميررضا خوشكام
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5565
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
فائزه سالار حسينى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5968
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
سارا سالارحسينى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 6128
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
فرناز زمانى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5919
 
تيزهوشان
بندرعباس_ فرزانگان(1)
ابوالفضل عليپور
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 6075
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
امير مهدى استخرى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5493
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
محمد ميرزاده
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5902
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
مريم غلامپور
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5525
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
جعفر رضايى استخروئيه
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 6491
 
تيزهوشان
بندرعباس_ اسدپور
سارا ولى پور عرب
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5628
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
فاطمه ميرزاده
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5768
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
فاطمه صابرى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4811
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
على قاسميان
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5359
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
حيان خادمى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5657
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
امير حسين خليفه اى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5034
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
فاطمه ايزدى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5494
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
فاطمه طهماسب پور
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5551
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
عليرضا ملائى سيروئى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 6133
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
سپهر قاسمى پور
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 6120
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
مهدى على محمدى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5560
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
فرناز آدرنگ
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5745
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
اسما ء محسنى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5330
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
فاطمه ميرشكار پور
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4725
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
عليرضا رشيدى دهستانى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5137
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
پرنيا بهارى ميمندى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5581
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
هانيه عليدادى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5984
 
تيزهوشان
بندرعباس_ فرزانگان(1)
پارسا بهرامى محمد آبادى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5919
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
مهدى زمانى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5240
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
مريم هاشمى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5386
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
سيد احسان قاسمى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5388
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
زهرا صادقى پور
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5143
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
سينا محسنى تكلو
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5558
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
فاطمه نوروزى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5869
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
امير حسين رحمانى فرد
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5348
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
صالح احمدى زاده
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4966
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
فاطمه ميرزاده كوهشاهى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5110
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
زهرا كريمى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5335
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
على سالارحسينى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4837
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
محمدرضا استخرى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5540
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
گل چهره دهقانى سياهكى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 6047
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
امير حسين جهانگيرى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5370
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
رامين پيام
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5949
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
الهه عباس زاده
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4841
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
زهرا آسمند
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4866
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
معصومه ميرزاده
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4842
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
سيد شهاب مهرانى باينوجى
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5624
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ مصطفی خمینی
آيناز قسام
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5750
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه
سها رمضانى نژاد
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5931
 
نمونه دولتي
حاجي آباد_ آسیه