قشم

قشم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


ضحى دلاورى پاريزى
ششم دبستان - قشم
میانگین تراز کانونی: 6264
 
تيزهوشان
بندرعباس_ فرزانگان(2)
اميررضا قنبرى نژاد
ششم دبستان - قشم
میانگین تراز کانونی: 5840
 
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی دکتر حسابی
محمد محمدى
ششم دبستان - قشم
میانگین تراز کانونی: 5275
 
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی دکتر حسابی
امين رضا شيخ بردسيرى
ششم دبستان - قشم
میانگین تراز کانونی: 6835
 
تيزهوشان
بندرعباس_ حقانی
عرفان رخ زاده خزاقى
ششم دبستان - قشم
میانگین تراز کانونی: 5632
 
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی دکتر حسابی
الناز نوروزيان
ششم دبستان - قشم
میانگین تراز کانونی: 6044
 
نمونه دولتي
قشم_ حضرت خدیجه
اميررضا انصارى
ششم دبستان - قشم
میانگین تراز کانونی: 5340
 
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی دکتر حسابی
على امجديان
ششم دبستان - قشم
میانگین تراز کانونی: 5389
 
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی دکتر حسابی
مليكا زارعى
ششم دبستان - قشم
میانگین تراز کانونی: 6312
 
تيزهوشان
بندرعباس_ فرزانگان(2)
نيلا سليمانى
ششم دبستان - قشم
میانگین تراز کانونی: 6170
 
تيزهوشان
بندرعباس_ فرزانگان(2)
اسراء سرودى گلستانى
ششم دبستان - قشم
میانگین تراز کانونی: 6342
 
نمونه دولتي
قشم_ حضرت خدیجه
غزل محسنى
ششم دبستان - قشم
میانگین تراز کانونی: 5735
 
تيزهوشان
بندرعباس_ فرزانگان(2)
شهرام فريدون محمد سعيد
ششم دبستان - قشم
میانگین تراز کانونی: 5384
 
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی دکتر حسابی