ميناب

ميناب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


سارا بهادرى عظيم آبادى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4894
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
سيد محسن هاشمى ميناب
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5035
 
نمونه دولتي
ميناب_ جوادالائمه
محمدامين سالارى ميرى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5062
 
نمونه دولتي
ميناب_ جوادالائمه
سبحان زاهدى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4724
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
امير عباس كريمى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5302
 
تيزهوشان
ميناب_ طلایه داران
محمد صبور
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5162
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
اميرحسين زنگويى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4960
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
فاطمه چملى نژاد
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5416
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
زهرا پور بقائى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5879
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
مريم رازقى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5556
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
عليرضا صادقى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4965
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
پارسا معلمى بهمنى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 6224
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
فاطمه خاكسارى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4823
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
سميه عباس پور
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5516
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
ليلا مصلحى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4692
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
سروش مصلحى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4864
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
ميلاد زارعى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 6310
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
مطهره سهرابى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5584
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
اميرحسين محمديان حكمى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5276
 
تيزهوشان
ميناب_ طلایه داران
پوريا رنجبرى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5248
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
فاطمه محمدى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5946
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
كوثر سليمانى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4667
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
على نوراعلم
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 6323
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
فرزانه سالارى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5498
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
اميرعلى زرنگارى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5424
 
نمونه دولتي
ميناب_ جوادالائمه
زهرا رئوفى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5319
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
حميدرضا اميرى نژاد
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4961
 
نمونه دولتي
ميناب_ جوادالائمه
فاطمه جعفرى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4999
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
ابوالفضل كشاورزى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5116
 
نمونه دولتي
ميناب_ جوادالائمه
زينب ايزدپناه
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5199
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
اسماعيل عزيزى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5042
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
زهرا قاسمى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4866
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
فاطمه قاسمى گوربندى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5083
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
فاطمه بختيارى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5506
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
ستاره بهرامى
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5459
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان