برازجان

برازجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


شقايق ناصحى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5844
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی فرزانگان
اسحاق رزم ازماى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6096
 
نمونه دولتي
برازجان_ باقرالعلوم
محمد امين صولت پور
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5598
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی زنده یاد شهید کردی
عباس ممنون
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5717
 
نمونه دولتي
برازجان_ باقرالعلوم
كيانا زنده باد
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6575
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی فرزانگان
ساينا ملكى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6799
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی فرزانگان
عزال مزيرى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5854
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی فرزانگان
حسين زائرى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5548
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی زنده یاد شهید کردی
‌طه دهقانى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5753
 
نمونه دولتي
برازجان_ باقرالعلوم
مطهره دهقانى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5674
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی فرزانگان
سينا محمد كرمى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5811
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی زنده یاد شهید کردی
كوثر افرازه
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5049
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی زنده یاد شهید کردی
معصومه خدنگ
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5967
 
نمونه دولتي
برازجان_ رضوان
اميررضا مستوفى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5952
 
نمونه دولتي
برازجان_ باقرالعلوم
على خوشقدم برازجانى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5476
 
نمونه دولتي
برازجان_ باقرالعلوم
ريحانه ملك زاده
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6236
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی فرزانگان
محمد امين جمشيدزاده
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6077
 
نمونه دولتي
برازجان_ باقرالعلوم
زهرا بهروزى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5422
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی فرزانگان
مريم على نژاد
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5880
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی فرزانگان
ايدين حيدرى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6739
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی زنده یاد شهید کردی
پارسا صادقى ساروكلايى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6525
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی زنده یاد شهید کردی
پريسا كمالى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5590
 
نمونه دولتي
برازجان_ رضوان
نيما خسروى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5748
 
نمونه دولتي
برازجان_ باقرالعلوم
حبيب اله خوش رفتار
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6266
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی زنده یاد شهید کردی
محمد عوضى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5126
 
نمونه دولتي
برازجان_ باقرالعلوم
فاطمه متوسلى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5405
 
نمونه دولتي
برازجان_ رضوان
على عادل زاده
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5938
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی زنده یاد شهید کردی
محمد حسين ناصرى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5518
 
نمونه دولتي
برازجان_ باقرالعلوم
هانيه هدايت
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5859
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی فرزانگان
امير مهدى قلى زاده
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6490
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی زنده یاد شهید کردی
محمدحسين خزاعى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6046
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی زنده یاد شهید کردی
على صديقى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5633
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی زنده یاد شهید کردی
فاطمه بارگاهى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5999
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی فرزانگان
حسين محمد كرمى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5334
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی زنده یاد شهید کردی
حسين پرويزى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5791
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی زنده یاد شهید کردی
ساسان قاسمى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5836
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی زنده یاد شهید کردی
محدثه بهزادى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5668
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی فرزانگان
ريحانه شنبدى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5680
 
نمونه دولتي
برازجان_ رضوان
مريم طاهرى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5341
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی فرزانگان
عليرضا مشايخى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6482
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی زنده یاد شهید کردی
فاطمه بنارى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5932
 
نمونه دولتي
برازجان_ رضوان
سيد عليرضا حسينى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5515
 
تيزهوشان
برازجان_ راهنمایی زنده یاد شهید کردی
زهرا دهقانى
ششم دبستان - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5272
 
نمونه دولتي
برازجان_ رضوان