سراوان

سراوان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


ندا لعل
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5912
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
عليرضا نعيمى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4781
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه مصطفی خمینی
آرمين آريا
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5807
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
عبدالحسيب كريمى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5131
 
نمونه دولتي
سراوان_ مصطفی خمینی
كيور احلال زهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5877
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
محمد نصرت
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4901
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
سهيل دهوارى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5187
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
مصيب سپاهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5131
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
محمد امراء شستان
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5843
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
نيلا نصرت زهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4089
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه مهدیه
ندا بهرامى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4819
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه مهدیه
كوثر شيخ ملاى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4994
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
مريم باران زهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5268
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
عسل حسين بر
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5651
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
رحمان بخش جنگى زهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5055
 
نمونه دولتي
سراوان_ مصطفی خمینی
سهيل سپاهيان
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4832
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
اميرمحمد ريگى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5693
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
اميرحسين اميريان
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5319
 
نمونه دولتي
سوران_ دهخدا
مصطفى هونكزهى سوران
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4826
 
نمونه دولتي
سوران_ دهخدا
محمد باهورزهى كهن ملا
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5334
 
نمونه دولتي
سوران_ دهخدا
متين جهانديده
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4948
 
نمونه دولتي
سوران_ دهخدا
ميلاد جهانديده
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5519
 
نمونه دولتي
سوران_ دهخدا
سبحان پورمند
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5485
 
نمونه دولتي
سوران_ دهخدا
محمدطاها بجارزهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4977
 
نمونه دولتي
سوران_ دهخدا
محمد باهورزهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4907
 
نمونه دولتي
سوران_ دهخدا
فاروق جهانديده
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4738
 
نمونه دولتي
سوران_ دهخدا
سينا حسينى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 6165
 
نمونه دولتي
سوران_ دهخدا
فرهان جهانديده
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 6188
 
نمونه دولتي
سوران_ دهخدا
هادى پورمند
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3887
 
نمونه دولتي
سوران_ دهخدا
محمد حسينى نژاد
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 6114
 
نمونه دولتي
سوران_ دهخدا
محمد عطايى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5270
 
نمونه دولتي
سوران_ دهخدا
ابراهيم جهانديده
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5104
 
نمونه دولتي
سوران_ دهخدا
آسيه رئيسى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4884
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
عطيه داودزاده
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4919
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
ريحانه سرگزى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5416
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
احمد دهوارى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4867
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
زهرا دهقان
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4892
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
محمدعلى سارانى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4938
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
اميرحسين سارانى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5109
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
دانيال حسين بر
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5777
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
امير حسين زومكزهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4375
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
مهنا بلوچى نژاد
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5728
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
فائزه دهقان
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5421
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
عبدالحميد جهانديده
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5854
 
نمونه دولتي
سوران_ دهخدا
ناديه پارسه
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5966
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
محمدطيب عبداله زهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5202
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه مصطفی خمینی
مرجان بزرگزاده
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4664
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه مهدیه
امير محمد كاوه سرجو
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5499
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
مهيا ملازهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4196
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
رسول بهرامى مقدم
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5258
 
نمونه دولتي
سراوان_ مصطفی خمینی
امير محمد ميرمرادزايى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4745
 
نمونه دولتي
سراوان_ مصطفی خمینی
مبين درازهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4211
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
مطهره دهوارى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4954
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
مهران پركى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3922
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
محمدامين براهويى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4916
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه مصطفی خمینی
نيلوفر دلشادى دهكى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4993
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
محمدرضا بهرامى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5182
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
محمدصالح محسنى ماهانى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5821
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
محمدنوح دهوارى خاص
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 6165
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
عمران ندرت زهى ناهوك
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4868
 
نمونه دولتي
سراوان_ مصطفی خمینی
ياسر سپاهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5195
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
ياسر باران زهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4641
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
كوثر رئيسى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4635
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
على رشيدى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5598
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
اميرحسين جنگى زهى شستانى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5096
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه مصطفی خمینی
آسيه غمشادزهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4545
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه مهدیه
آسيه بلوچ زهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5303
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
محمد سپاهيان
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4560
 
نمونه دولتي
سراوان_ مصطفی خمینی
ابوالفضل چارى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5015
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
محمدرضا دهوارى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5246
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه مصطفی خمینی
مريم هابيل
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5303
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
عرفان رئيسى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5710
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
احمد بلوچ زاده
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5525
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
هنگامه ميراوليايى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4764
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
نگين نعمت اللهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4801
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
عبدالمجيد سپاهيان
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4755
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه مصطفی خمینی
افضل حسين زهى شستان
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5104
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
آريا بلوچ زهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5294
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
سينا دهبانى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5303
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه مصطفی خمینی
سيده مينا سيدى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4479
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
معصومه محمدى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4601
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
سينا سپاهيان
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4247
 
نمونه دولتي
سراوان_ مصطفی خمینی
فاطمه بهرامى مقدم
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5693
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
شاهرخ سپاهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5465
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
مصطفى غمشادزهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4474
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
اسحاق حسين زهى شستان
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4359
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه مصطفی خمینی
عرفان حسين بر
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5785
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
مهرشاد بزرگ زاده
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5038
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
عبدالمتين سعاداتى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5445
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
عبدالله قلندرزهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4849
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
امير اعظمى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5101
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه مصطفی خمینی
عاليه ريگى مقدم
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4106
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
مهدى نورى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 6103
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد
نسترن نصرت ناهوكى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5482
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
هايده درازهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5278
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
امير جمشيدى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5066
 
نمونه دولتي
سراوان_ مصطفی خمینی
آناهيتا نتوزهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4205
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه حضرت فاطمه
آتنا هابيل
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5620
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه مهدیه
عابد درزاده
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5154
 
نمونه دولتي
سراوان_ مصطفی خمینی
عرفان عيسى زهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4026
 
نمونه دولتي
سراوان_ مصطفی خمینی
عبدالعلى عيسى زهى
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4100
 
نمونه دولتي
سراوان_ مصطفی خمینی
احمد پناهنده
ششم دبستان - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5728
 
نمونه دولتي
سراوان_ نمونه امام سجاد