زابل

زابل - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


روناك حسنعلى پور
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 6146
 
تيزهوشان
زابل_ فرزانگان زینب
عرفان زرين قلم
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 5865
 
تيزهوشان
زابل_ علامه حلی
محدثه صديق سارونى
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 5580
 
نمونه دولتي
زابل_ شیخ صوفی
يزدان صفايى مقدم
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 5472
 
نمونه دولتي
زاهدان_ آیت الله طالقانی
فاطمه نورزهى
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 5468
 
نمونه دولتي
زهك_ فروغ دانش
زهرا صيادى
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 5245
 
نمونه دولتي
اديمي_ سمیه
ياسمن دهمرده
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 6052
 
تيزهوشان
زابل_ فرزانگان زینب
شميم مشهدى
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 5846
 
نمونه دولتي
زابل_ شیخ صوفی
فاطمه رخشانى مراد
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 5208
 
نمونه دولتي
زهك_ فروغ دانش
زهرا جهانتيغ
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 5245
 
نمونه دولتي
زابل_ شیخ صوفی
محمد على جهانتيغ
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 5916
 
نمونه دولتي
زابل_ امام حسن مجتبی
امير رضا كشته گر
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 6759
 
تيزهوشان
زابل_ علامه حلی
رعنا افضلى
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 4982
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نرجس
تينا جهانى
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 4450
 
نمونه دولتي
اديمي_ سمیه
محمد مهدى وحيدى راد
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 4690
 
نمونه دولتي
زاهدان_ آیت الله طالقانی
مليكا گنجعلى
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 6004
 
تيزهوشان
زابل_ فرزانگان زینب
رقيه لواسانى
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 5822
 
نمونه دولتي
زابل_ شیخ صوفی
مرضيه حقيقى
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 5404
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نرجس
فرهاد خالق پور
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 6070
 
تيزهوشان
زابل_ علامه حلی
عليرضا صباغ
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 6016
 
تيزهوشان
زابل_ علامه حلی
صالحه پيرى هراتى
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 5287
 
نمونه دولتي
زابل_ شیخ صوفی
الناز رفيق دوست
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 5384
 
نمونه دولتي
زاهدان_ نرجس
عليرضا نجارى
ششم دبستان - زابل
میانگین تراز کانونی: 5438
 
نمونه دولتي
زاهدان_ آیت الله طالقانی