قم

قم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


ميلاد موحدى
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6456
 
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
اميرحسين فروغى
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6292
 
تيزهوشان
قم_ آیت الله مشکینی
مهيار سليمانى
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6249
 
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
پويا مستقيمى
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6470
 
تيزهوشان
قم_ آیت الله مشکینی
زهرا عرفانى نژاد
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6307
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
هانيه ايروانى
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6462
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
نرگس خداپرست
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6275
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
سارا الهى تبار
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6038
 
نمونه دولتي
قم_ علم و ادب
محمدمهدى حسين نتاج
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6183
 
تيزهوشان
قم_ آیت الله مشکینی
على قاسمى ابهرى
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5718
 
نمونه دولتي
قم_ دکترسیدی
مهدى محبوب پناه
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5725
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدغفاری
محمدرضا محمدى
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6289
 
نمونه دولتي
قم_ فاتحی
سروش زيانى
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6441
 
نمونه دولتي
قم_ علامه طباطبایی
سهيل عزيزى
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5270
 
تيزهوشان
قم_ دکترخرمی
محمدسجاد سرودلير
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6574
 
تيزهوشان
قم_ آیت الله مشکینی
آرين فرحناك
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6893
 
تيزهوشان
قم_ آیت الله مشکینی
محمدپارسا پرواز
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6535
 
تيزهوشان
قم_ آیت الله مشکینی
زهرا راستگو
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6270
 
تيزهوشان
قم_ شاطریان
فاطمه سادات معلم
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5889
 
تيزهوشان
قم_ شاطریان
نسرين داودآبادى
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6567
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
مهسا صفايى موحد
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5625
 
تيزهوشان
قم_ شاطریان
ريحانه زلفى گل
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5659
 
تيزهوشان
قم_ شاطریان
فاطمه غفارى ثابت
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6414
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
هانيه عسگرى
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5159
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
حسنا على زاده
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5910
 
تيزهوشان
قم_ شاطریان
زهرا يوسفى
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6292
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
فاطمه سادات حاجى سيدجوادى
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5982
 
تيزهوشان
قم_ شاطریان
درسا فقيه زاده
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6076
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان
سيده سارا حسينى
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5622
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان