خرمدره

خرمدره - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


عليرضا كمالى
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5666
 
نمونه دولتي
ابهر_ قائم
اميرحسين باباجمادى
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5334
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی 1
سعيد مقدم نژاد
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5228
 
نمونه دولتي
ابهر_ قائم
هيوا اميرافشارى
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 4818
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
كيميا گلى
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5972
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
هانيه كرمى
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 6384
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
اميرمهدى جليلى
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 6510
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی 1
اميرمحمد جليلى
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5611
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی 1
اميرحسين كلانترى
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 6499
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی 1
اميررضا كلانترى
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5189
 
نمونه دولتي
ابهر_ قائم
كيانا كلانترى
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5385
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
مهديس چراغى
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5695
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان