ابهر

ابهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


نيما ذبيح اللهى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5781
 
نمونه دولتي
ابهر_ قائم
محمد امين محمودى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6014
 
نمونه دولتي
ابهر_ قائم
اميرحسين رستمى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 7087
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی 1
هديه عباسى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6547
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
نرگس على حيدرى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6735
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
اميرمحمد شكراللهى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5929
 
نمونه دولتي
ابهر_ قائم
محمد مهدى حاجى حسنى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6229
 
نمونه دولتي
ابهر_ قائم
رامين اباذرى ابهر
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5983
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی 1
اليسا صحراى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5336
 
نمونه دولتي
ابهر_ فاطمه الزهرا
نيايش اله يارى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5615
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
سحر حسين زاده
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6160
 
نمونه دولتي
ابهر_ فاطمه الزهرا
ليلا على حيدرى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5550
 
نمونه دولتي
ابهر_ فاطمه الزهرا
سيد ناديا موسوى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5981
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
مهشيد عزيزخانى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6324
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
مريم خلفى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6216
 
نمونه دولتي
ابهر_ فاطمه الزهرا
مريم دودانگه
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5711
 
نمونه دولتي
ابهر_ فاطمه الزهرا
نگين ميرچراغى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6002
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
مبينا اسدى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6478
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
رضا محرمى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5757
 
نمونه دولتي
ابهر_ قائم
شايلين كرمى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5890
 
نمونه دولتي
ابهر_ فاطمه الزهرا
رها نظرى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6219
 
نمونه دولتي
ابهر_ فاطمه الزهرا
محمدسينا محمدى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6118
 
نمونه دولتي
ابهر_ قائم
سروين حيدرى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5736
 
نمونه دولتي
ابهر_ فاطمه الزهرا
روژان نظرى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5258
 
نمونه دولتي
ابهر_ فاطمه الزهرا
مليكا سياه كوهيان
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5494
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
تيدا شاه محمدى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6183
 
نمونه دولتي
ابهر_ فاطمه الزهرا
محيا رستمى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4970
 
نمونه دولتي
ابهر_ فاطمه الزهرا
مرصاد فريدونى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6371
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی 1
اميرحسين حسن خانى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5954
 
نمونه دولتي
ابهر_ قائم
زهرا مرادى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5850
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
فرزانه ميرزائى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5932
 
نمونه دولتي
ابهر_ فاطمه الزهرا
محدثه بيگدلى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5727
 
نمونه دولتي
ابهر_ فاطمه الزهرا
مهشيد صبورى نيا
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5793
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
عرفان باقرى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5304
 
نمونه دولتي
ابهر_ قائم
حسين نقى لو
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6114
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی 1
مهديه نجفى
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5197
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان