نمين

نمين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


عليرضا جعفرى دودران
ششم دبستان - نمين
میانگین تراز کانونی: 6574
 
نمونه دولتي
اردبيل_ امید انقلاب
آيناز رياحى نمين
ششم دبستان - نمين
میانگین تراز کانونی: 6456
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه 1
فرزان اسد زاده خانقاه
ششم دبستان - نمين
میانگین تراز کانونی: 5746
 
نمونه دولتي
اردبيل_ آموزگار
سهيل زمان دارى
ششم دبستان - نمين
میانگین تراز کانونی: 6078
 
نمونه دولتي
اردبيل_ امید انقلاب
عليرضا محمد نژاد اصل
ششم دبستان - نمين
میانگین تراز کانونی: 6983
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
محمد رضا نوبخت خانقاه
ششم دبستان - نمين
میانگین تراز کانونی: 5861
 
نمونه دولتي
اردبيل_ آموزگار
پويا ميرزاپور
ششم دبستان - نمين
میانگین تراز کانونی: 6645
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
عليرضا عزيزيان كلاندرق
ششم دبستان - نمين
میانگین تراز کانونی: 5636
 
نمونه دولتي
اردبيل_ آموزگار
ثمين ابراهيم زاده
ششم دبستان - نمين
میانگین تراز کانونی: 5552
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه2
احمد على اخوان جيد
ششم دبستان - نمين
میانگین تراز کانونی: 4990
 
نمونه دولتي
اردبيل_ امید انقلاب
سهند رضايى ميرزانق
ششم دبستان - نمين
میانگین تراز کانونی: 5739
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
سما احد زاده نمينى
ششم دبستان - نمين
میانگین تراز کانونی: 5710
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
فاطمه صفرعليپور
ششم دبستان - نمين
میانگین تراز کانونی: 5385
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
رضوانه حاجى آقازاده عنبران
ششم دبستان - نمين
میانگین تراز کانونی: 5571
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا