مشكين شهر

مشكين شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


على نعمتى خانبلاغى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5911
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
پرنيان طابعى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6729
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
هادى نوبخت
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5888
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
نيلوفر نورى زاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5862
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
آتيلا امامى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5397
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه حلی
ايلقار عادلى ساربانلار
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6422
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
صبا غلامزاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6389
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
محمد موسوى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5782
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه حلی
عرفان فقيرى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6090
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
نگين نادرى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5576
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ حکیمی
برهان نجف اوغلى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5608
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه حلی
نگين اسماعيلى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6406
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
سعيد ابراهيم اوغلى خياوى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5748
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه حلی
سينا غايبى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6169
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
نيما نوراللهى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5540
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه حلی
بابك روشنى خياوى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6060
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
آتيلا روشنى خياوى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6484
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
اميرحسين مولايى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6240
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه حلی
مريم عبادى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5885
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
افرا سودى عربلو
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6117
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
محمد بهمنى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6012
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
فاطمه وليزاده قورت تپه
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5934
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
ياسمن انورى آذر
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6263
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ حکیمی
شادى عباداله زاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6798
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
هانيه فرج پوراصل
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5808
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ حکیمی
پيام نورزاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5306
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
سايان رستم اوغلى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5516
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
آنيتا امامى خياوى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6556
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
بابك نوبخت ساربان
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5460
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه حلی
آرين قابل نظام
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6664
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
امير ميرزايى سادات
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5805
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
كسرى على حسين زاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5271
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
اميد عزيزى مزرعه خلف
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5861
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
هانيه همتى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6057
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
مريم يعقوبى خياوى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5405
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
آيتك رحمانى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6125
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
اميرمحمد درگاهى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5628
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
سعيد نسودى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5490
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
محمدحسين اطاعتى گيگلو
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5948
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
افسانه پرقلى ميرك
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5532
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ حکیمی
زهرا عالى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6681
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
هديه على اصغرزاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5762
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ حکیمی
نيما وليزاده جلودار
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5566
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
مبين فخرى خياوى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6454
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
نسترن على خياوى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5405
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
رضا حيدرى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5815
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه حلی
دريا جبرائيلى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5841
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ حکیمی
معصومه منورى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5638
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
نرگس عزتى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5082
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ حکیمی
سالار آقاويردى زاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5641
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
هانيه سادات موسوى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5657
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
سنا خليقى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5497
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ حکیمی
دنيز نوبخت ساربان
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5565
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ حکیمی
عليرضا پناهى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6030
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه حلی
آراز نريمان پور
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5490
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
بيتا صادقى تازه كند
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5713
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ حکیمی
نيايش پناهى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6249
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
اميررضا درخشش
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5456
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه حلی
ياسين مرادزاده احمدآبادى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5761
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
فاطمه يوسفى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5395
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ حکیمی
هادى على دخت
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5282
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
مبينا آقابالازاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5582
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
شاهرخ امامى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5280
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
آيلين رستم خياوى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6011
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
تايماز سودى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6306
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
اميرحسين اصغرى جلاير
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5507
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
مريم تقى زاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5598
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ حکیمی
رويا نوروزى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5674
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
عرفان محمدى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6131
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
مهدى حسن نيا
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6794
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
دنيز عشقى آذرخياوى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6296
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
حورا محرمى نصرآبادى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5321
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
الهام صمدى اندزقى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5313
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
نيلوفر سقايى
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5701
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان