فلارد

فلارد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


زهرا رستمى كندرى
ششم دبستان - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5250
 
نمونه دولتي
بروجن_ فرزانگان
فائزه جانباز
ششم دبستان - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5233
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
عباس منصورى خواجه لنگى
ششم دبستان - فلارد
میانگین تراز کانونی: 4982
 
نمونه دولتي
بروجن_ اندیشه
رضا بابااحمدى ميلانى
ششم دبستان - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5723
 
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
فائزه منصورى
ششم دبستان - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5673
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
احمدرضا صفرى نژاد
ششم دبستان - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5057
 
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
احمدرضا بابااحمدى ميلانى
ششم دبستان - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5717
 
نمونه دولتي
بروجن_ اندیشه
مريم منصورى
ششم دبستان - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5733
 
نمونه دولتي
بروجن_ فرزانگان
زهرا رحمانى خواجه لنگى
ششم دبستان - فلارد
میانگین تراز کانونی: 4554
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
فاطمه سعيدى
ششم دبستان - فلارد
میانگین تراز کانونی: 6119
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
ميلاد منصورى خواجه لنگى
ششم دبستان - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5322
 
نمونه دولتي
بروجن_ اندیشه
فردين احمديان
ششم دبستان - فلارد
میانگین تراز کانونی: 4903
 
نمونه دولتي
بروجن_ اندیشه