لردگان

لردگان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


سيدمحمود حسينى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6573
 
تيزهوشان
بروجن_ شهیدبهشتی
عليرضا سليمانى جانكى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5158
 
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
امير مسعود رحيمى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5850
 
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
مهدى حسنى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5830
 
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
سيده زينب موسوى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5834
 
نمونه دولتي
بروجن_ فرزانگان
سيد حميد رضا فاضلى چهار محالى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6113
 
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
محمد جواد كريمى منجرموئى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6079
 
تيزهوشان
بروجن_ شهیدبهشتی
زهرا طهماسبى كهيانى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5439
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
على محمد حسنى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6187
 
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
فائزه اقبال سعيدى ابواسحقى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6012
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
مهديه حسنى ساطح
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6684
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
احسان اردشيرى لردجانى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6034
 
تيزهوشان
بروجن_ شهیدبهشتی
نازنين اسماعيلى دركه
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5201
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
سروش اردشيرى لردجانى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5653
 
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
على رئيسى شيخ ويسى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5414
 
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
فائزه كريمى منجرموئى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6078
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
هاجر بابامير ساطحى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6134
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
زهرا كريمى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5796
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
ابوالفضل خالدى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5343
 
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
نيلوفر موسوى بردبرى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 7019
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
نگين نادرى لردجانى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6353
 
نمونه دولتي
بروجن_ فرزانگان
حسن بويرى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6108
 
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
شقايق نوروزى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5630
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
حسين فتاحى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5242
 
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
شيدا خليل طهماسبى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5586
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
فاطمه كريمى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4639
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
فاطمه محمدى مصيرى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6371
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
فاطمه طهماسبى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6525
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
سيده فاطمه حسينى منجرموئى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5302
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
مهدى اكبرى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5858
 
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
فائزه جانباز اميرانى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6714
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
فاطمه ويسى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6516
 
نمونه دولتي
لردگان_ بشری
عباس كريمى منجرموئى
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5735
 
نمونه دولتي
لردگان_ متوسطه جدیدپسرانه شهدای هسته ای لردگان
سيده زينب اسلامى منش
ششم دبستان - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6146
 
نمونه دولتي
بروجن_ فرزانگان