كاشمر

كاشمر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


زهرا زارع
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6174
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
اميرعلى اسفنديارى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5897
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه دانش
زهرا مومنى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5762
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
فاطمه آرميون طاهرى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5909
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ رضوان
بهاره قربان نژاد
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6548
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
محمدصادق مرجانى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5914
 
تيزهوشان
كاشمر_ شهید بهشتی
فاطمه يوسفيان
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6243
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ رضوان
محمد معمارباشى اول
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6626
 
تيزهوشان
كاشمر_ شهید بهشتی
سيداميررضا نادرى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6048
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه دانش
رسول طاهرى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5903
 
تيزهوشان
كاشمر_ شهید بهشتی
حليا حق جو
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5924
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
زهرا كورسى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5778
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه اندیشه
فاطمه خضوعى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6150
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
محمد نعيمى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5689
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه دانش
زهرا آخرتى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6079
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه اندیشه
فواد فرهنگدوست
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5742
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه دانش
عليرضا طاهريان
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5784
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه دانش
معصومه حشمتى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5440
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
على درايتى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6398
 
تيزهوشان
كاشمر_ شهید بهشتی
سعيد افضلى كاريزك
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5585
 
تيزهوشان
كاشمر_ شهید بهشتی
محمدصادق نديمى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5904
 
تيزهوشان
كاشمر_ شهید بهشتی
كاميار مختارى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6000
 
تيزهوشان
كاشمر_ شهید بهشتی
سهيل خباززاده
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6308
 
تيزهوشان
كاشمر_ شهید بهشتی
پوريا مكارم
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5872
 
تيزهوشان
كاشمر_ شهید بهشتی
الهه خسروى مغانى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6585
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
سپيده صابرى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5672
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه اندیشه
سيده مينا فخرائى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5944
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ رضوان
اشكان اسدى عطار
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6402
 
تيزهوشان
كاشمر_ شهید بهشتی
سيدعرفان حسينى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6176
 
نمونه دولتي
بردسكن_ لقمان حکیم
شكوفه گلشن
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5545
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
صفا جعفرنژاد قوژدى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6242
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
مهشيد عزيزى طرقى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4754
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه اندیشه
محمدرضا نادرى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5663
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه دانش
كوثر نمازى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5942
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ رضوان
الهام سادات هاشمى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6070
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه اندیشه
على طاهرى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6207
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه دانش
اميرعلى غيبى هاشم آبادى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5324
 
تيزهوشان
كاشمر_ شهید بهشتی
رضوان ساعدى
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5809
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
كوثر جمالى كسرينه
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6086
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان