سبزوار

سبزوار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


زهره بهنامى فر
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6420
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
شيوا قزى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6655
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
على كل ميشى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6331
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
سيدمحمدصدرا سعيدى شهرى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5626
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
ناديا احمدى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6117
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
كوثر ريوندى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6409
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
اميرمحمد طالبى خواه
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5181
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
محمدمهدى صالحى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6105
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
صبا كيوانلو
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6104
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
مهشيد رودسرابى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6631
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
محمد عسكرى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5335
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
رضا جنتى توپكانلو
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5575
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
پريا محمدى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6678
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
اسما عنابستانى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5055
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
ديانا آريانفر
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5245
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
فاطمه على اكبرى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5720
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
سيدايمان عربشاهى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6208
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
اميرحسين امينيان فر
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5307
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
محدثه حسن پور
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5579
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
هليا موحدى مقدم
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6513
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
بابك بقايرى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6427
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
كيارش عبادتى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6643
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
موژان مخبرى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5259
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
ثمينه طيبى نيا
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6695
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
سبحان داورزنى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5674
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
سپهر موسى آبادى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6151
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مصطفى صابرى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6050
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مهسا بيدى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6303
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
سيدپويا عصمتى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5815
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
الناز الهيارى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5720
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
على سنگ سفيدى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5632
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
آيدا سعيد منش
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5844
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
مصطفى ابراهيمى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5970
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
احمدرضا پارسا مجد
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5764
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
اميرحسين قزى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6752
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
على ابراهيمى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5869
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
شايان ربانى خواه
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6398
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
مبينا توكلى تبار
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4830
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
ارغوان كبيرى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6588
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
مبينا طبسى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5604
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
على اصغر دارينى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5854
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
پريسا ميرچولى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6606
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
سارا جناتى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6140
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
مبين ذبيحى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6170
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
سيد سهيل اقدسى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6402
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
صبا حسن آبادى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6005
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
محمدصابر استاجى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5649
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
آيدا عابد
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5905
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
فرهاد پوركاوه
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5863
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
جواد سنگ سفيدى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5026
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
ساناز عجم
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6264
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
سوسن كيانى مقدم
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6160
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
مهدى برقندان
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5355
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
پرنيان وكيلى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5445
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
محسن بيدى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6462
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
كيوان رباط سرپوشى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6038
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
آيدا دلبرى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5892
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
ريحانه بيدى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6362
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
يگانه مهرپويان
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5709
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
اميرحسين شعبانى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5554
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
مهدى خسروجردى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5320
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
عرفان هاشمى ثانى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5674
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
على امين فر
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5831
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
ريحانه سادات طبسى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6183
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
پرنيا طلوعى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5584
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
حميدرضا فسنقرى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 7174
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
محدثه ابراهيمى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5818
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی