تربت حيدريه

تربت حيدريه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


سحر درودگر
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 7030
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
كيارش گرگانى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6202
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
شهرزاد سلطان پور
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6502
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
بهاره عابدى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5622
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ ارشاد
اشكان معلمى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6185
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
سيده مهيلا هاشمى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6417
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ ارشاد
هادى حسن زاده بورى ابادى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5584
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
سلما سالارى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6519
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
امير رضا قصاب باشى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6798
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
ثمين برومند راد
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6723
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ ارشاد
مهدى راضى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5903
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
امير رضا شجاعى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6533
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
محمد ياورى كاريزكى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6556
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
آيدا لطفى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6772
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
سارا زنگنه
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6790
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
آيدا جمشيديان زرمهرى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6340
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
مبينا باقرى مقدم
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6475
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
نگار معلمى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6397
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ ارشاد
على رستمى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6832
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
امير على قصاب باشى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6174
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
فائزه ميرزائى سهل آبادى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6528
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
امير حسين تقى زاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6645
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
نگار موسوى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5492
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
عماد شركت
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6456
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
مصطفى لطفى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5729
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
نيلوفر قاسميان
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6670
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
آيناز ياورى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6458
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
مريم رجائى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5062
 
نمونه دولتي
رشتخوار_ محدثه
الناز زرين كلاه
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4909
 
نمونه دولتي
رشتخوار_ محدثه
نيلوفر سعيدى فر
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4659
 
نمونه دولتي
رشتخوار_ محدثه
عطيه افشارى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6369
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
صدرا شريفى تربتى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5523
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
مبينا رضائى سهل آبادى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6331
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
يونس آزاد منش
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6276
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
سجاد رنجبر
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6176
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
فائزه مرادزاده بندبيشه
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6616
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
احمدرضا زارع
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5198
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
سيده غزاله سيدان
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5929
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
محدثه فرهادى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6376
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ ارشاد
حسام الدين كشميرى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5968
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
حميده تدين
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6753
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
مهرنوش مصباحى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6743
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
امير رضا حيدرى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6732
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
معين سالار زاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5530
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
سبحان تقى زاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5860
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
شيوا شيبانى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6733
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
محمد رضا صفوى پور
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6290
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
سارا محمدى بايزيدى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6625
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
آرش پيروز فر
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5976
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
يگانه مرامى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6821
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
زينب صادق زاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6374
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
شقايق ملائى عشق آباد
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5943
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ ارشاد
فاطمه دلشاد غلامى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6495
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
آرمين نورمحمدى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6475
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
الناز عبدالحسين زاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6185
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
پريسا رضائى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6472
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
اميرمهدى شعبانى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6246
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
دانيال مرشد
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6415
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
مهرداد معقول نوقابى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5877
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
محمدرضا شاكرى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6115
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
سجاد قاسمى زاوه
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6050
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
عليرضا خو د
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4836
 
نمونه دولتي
رشتخوار_ دکتر اقبالی
مينا هراتى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6735
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
على نجاتى منظرى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5779
 
نمونه دولتي
دولت آبادتربت حيدريه_ صاحب الزمان
سينا خاوه
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6562
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
سارا اربابى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6755
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
تينا نژادرمضان
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6221
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ ارشاد
نونا اميرخانى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6612
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
رويا شرافت پور
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6287
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
مبينا نورانى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6648
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ ارشاد
پرى ناز مهرى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6568
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
محمدمهدى مقدم
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5968
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
امير عباس عبدالهى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6527
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
زهرا بلبل تربتى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6093
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
عليرضا عابدى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5660
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
اميد محولاتى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6001
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
يونس گرمابى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5760
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
اميرمحمد آشنائى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6102
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
كيميا منظمى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6414
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
رسول رضائى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6112
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
مائده يزدى فر
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5992
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
زهرا فيضى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6441
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
زينب كرد نوقابى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5943
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
هانيه قاضى زاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6086
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
محمدرضا نوارى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6216
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
فاطمه فهيم
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6101
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
سبحان ساعيان
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6032
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
محمد امين باقر پور
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5906
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
مليكا منتظريان
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6130
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ ارشاد
امير على آقائى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5903
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
حديثه مومنى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6124
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ ارشاد
محمد امين مقدسى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5464
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
محمد حسين الهى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5955
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
سيدمحمدرضا موسوى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6331
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
امير حسين اشراقى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5973
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
على عليزاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6726
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
يوسف حجتى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5873
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
حانيه بخشى زائى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4922
 
نمونه دولتي
رشتخوار_ محدثه
مليكا كامل
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5750
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
ساجده اكراد
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6049
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
يونس مهرجو
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5706
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
فاطمه مهديان مقدم
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5568
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
يونس اعرابى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5550
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
مريم فخاران
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5285
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ ارشاد
مهدى نيرى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5897
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
رضا آذركمند
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5792
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
على سالارى بوريابادى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5537
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
متين صديق على زاده اول
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5412
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
رضا على اكبرخانى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5335
 
نمونه دولتي
رشتخوار_ دکتر اقبالی
مهديس سليمانى چنارى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5682
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ ارشاد
مهديه خيرى چاه فاليز
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6124
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ ارشاد
عباس يوسفى كاريزكى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6533
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
رضا حيدرى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4809
 
نمونه دولتي
رشتخوار_ دکتر اقبالی
پارسا حجتى رزگى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5639
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
منصور مرادزاده فدردى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5680
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
احسان ابراهيمى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5809
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي
حسن قلى زاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6411
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهید بهشتی
مريم كبوترى
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6247
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
امير رضا اكبرزاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6270
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ حضرت مهدي