قزوين

قزوين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


مبينا نجاتى وفا
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6813
 
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
پريسا پيروى چشناسر
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 7142
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
زهراسادات سينائى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6359
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
ستايش مصلح ميرزائى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6206
 
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
پريا كلهر
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6023
 
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
مليكا نصوحى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5935
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
فاطمه خليلى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6066
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
آنا قهرمانى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6208
 
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
اميرحسين نجفى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6273
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
پريسا زاچكانى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5953
 
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
اشكان وثوقى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6403
 
نمونه دولتي
قزوين_ نوروزيان
بهار بهرامى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6530
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
اميرمحمد تقوائى كشت كار
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6254
 
نمونه دولتي
قزوين_ نوروزيان
حسين محمدعليان
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6272
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
شيما حسن زاده كجيدى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6376
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
دانيال محمدرضائى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6012
 
نمونه دولتي
قزوين_ نوروزيان
مبينا ربانى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6200
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
محمد شورميج
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6925
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
فاطمه ملكى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5973
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
محمدمهرشاد مستشارى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6409
 
نمونه دولتي
قزوين_ نوروزيان
اميرحسين ترابى فر
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6796
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
كيان طيبا
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6621
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
سينا عيسى زاده برمكوهى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6516
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
پريا پيله فروشها
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6725
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
فاطمه صامت تقى زاده
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6669
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
هانيه راسخ گوكه
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6351
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
عطا كرمى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6170
 
نمونه دولتي
قزوين_ نبي اكرم
عليرضا مردانى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5785
 
نمونه دولتي
قزوين_ نوروزيان
الناز خبزكار
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6267
 
نمونه دولتي
قزوين_ انديشه سبز
زهرا اسدى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6929
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
سينا بخشى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5218
 
نمونه دولتي
قزوين_ نوروزيان
تينا برزگر
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6316
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
پارسا معصومى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6325
 
نمونه دولتي
قزوين_ نوروزيان
سارا دودانگه
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6356
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
عطيه قربانى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6156
 
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
آرش كاظمى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6815
 
نمونه دولتي
قزوين_ نبي اكرم
اميررضا كاظمى جليه
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6239
 
نمونه دولتي
قزوين_ نوروزيان
ارشيا ميرآخور
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6848
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
زهرا قاسمى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6227
 
نمونه دولتي
قزوين_ انديشه سبز
آيناز قوچى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6154
 
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
محمدرضا مويدى فر
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6199
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
هانيه رضوى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6759
 
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
اميرعلى گروه ء
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 7199
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
محمدحسين كريمى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 7094
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
آيدا باقرى فرد
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6695
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
مهديس پورعباسى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6454
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
سيداسماعيل ميراكبرى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6189
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
اميرمحمد كريمى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 7011
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
مريم السادات پرپينچى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6364
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
حنانه رنجبركمرودى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5677
 
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
فاطمه محسنى دفرازى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6860
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
آيدا عطائى عمارلوئى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6628
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
مريم خليلى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6965
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
اميررضا رحمانى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6292
 
نمونه دولتي
قزوين_ نوروزيان
فاطمه قاسمى اسيابر
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6508
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
زهرا غلامى ويه
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5592
 
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
عاطفه چراغعلى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6091
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
اميرحسين خوشاب
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6459
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
محمدامين ميرزاعباسى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6709
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
محيا زارع پور
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5110
 
نمونه دولتي
قزوين_ انديشه سبز
فاطمه سادات نبوى فر
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5877
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
مهيار قربانى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5511
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
فاطمه جلالى جيرنده
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6564
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
على اقدسى طارانى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6511
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
ثنا نايبى فر
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6090
 
نمونه دولتي
قزوين_ انديشه سبز
كسرى قبادى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6293
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
كاميار رسول زاده نورى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6437
 
نمونه دولتي
قزوين_ نوروزيان
رضوانه سادات فخارى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6154
 
نمونه دولتي
قزوين_ انديشه سبز
اميرحسين صمدى فر
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5351
 
نمونه دولتي
قزوين_ نوروزيان
فربد محمدزاده
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5834
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
فاطمه خسروى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6333
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
اميركيان قنبرى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6566
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
سينا بيگدلو
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6049
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
فاطمه مكنت جو
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6246
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
زهرا كشاورزقاسمى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5956
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
اميرحسين صالحى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6916
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
كيميا ذاكرانى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5106
 
نمونه دولتي
قزوين_ انديشه سبز
اميرحسين سخائى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6535
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
شميم طيبا
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6373
 
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
كيانا صادقى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6476
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
پويا پاك نژاد
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 7096
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
مبينا حميدى نهرانى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5681
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
محمدصادق جعفرپورنجارى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6591
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
نيوشا نورى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5978
 
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
مليكا على بخشى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5918
 
نمونه دولتي
قزوين_ حاجي بهرامي
آيناز زينل آبادى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6728
 
تيزهوشان
قزوين_ استعدادهاي درخشان فرزانگان
مبينا رضائى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5102
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
پرهام صادقى نياركى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6220
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
آرش اصغرى شورستانى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6907
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
سيدمحمدامين موسوى
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6410
 
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي