مهريز

مهريز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


سيد ابوالفضل مفيديان
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6185
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه دکتر زارعزاده
على آرمند
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5337
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه دکتر زارعزاده
مرتضى بيك خورميزى
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6118
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه دکتر زارعزاده
ندا زارع بيدكى
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6637
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه مطهره
انسيه السادات سيدرضائى
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5903
 
تيزهوشان
يزد_ شهید مهدی زاده ناحیه 1
فاطمه قاسمى
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6709
 
تيزهوشان
يزد_ شهید مهدی زاده ناحیه 1
ويدا حكيمى
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6218
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه مطهره
محمد امين شجريان
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6000
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه دکتر زارعزاده
على فلاح مدوارى
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5876
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه دکتر زارعزاده
ريحانه زارع زاده
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6696
 
تيزهوشان
يزد_ شهید مهدی زاده ناحیه 1
مسعود آخوندى
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6536
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه دکتر زارعزاده
عادله تفضلى
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6264
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه مطهره
امير محمد زارع استهريجى
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6420
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه دکتر زارعزاده
فاطمه داودى شمسى
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6079
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه مطهره
حميدرضا زارع ميرك آباد
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6282
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه دکتر زارعزاده
سعيده اعلائى
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6571
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه مطهره
فاطمه فرهمند
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6246
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه مطهره
يگانه رشيدى
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6036
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه مطهره
فاطمه غلامى
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6148
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
محمد بيك
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6810
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه دکتر زارعزاده
رضا زارع بيدكى
ششم دبستان - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6412
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه دکتر زارعزاده