طبس

طبس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


عليرضا اصلخانى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5200
 
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
مهران محمدنژاد
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6586
 
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
مهسا بيكى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5106
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
فرزانه على دخت
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6360
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
فاطمه آذرنگ كريت
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5251
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
فاطمه صفرى كريت
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5535
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
محمد مهران كريت
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5174
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
شيما عراقى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6107
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
اميرمحمد چمن زارى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5802
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
ميثم پرويزى مقدم
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5648
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
محمدمهدى عابدى ماودر
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5373
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
روح الله ملايى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5491
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
مهدى آ هى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5177
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
مليكا مرادى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6045
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
فاطمه يعقوبى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6163
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
محمدحسين ايل خانى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6414
 
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
مريم سادات محمودى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6232
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
دانيال نوروزى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5754
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
ابوالفضل محمديان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5567
 
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
اميررضا اخوان مهدوى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5767
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
عليرضا سيفى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5650
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
احمد آريامنش
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5636
 
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
عليرضا اخروى محبى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5716
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
اميرعلى هراتى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5753
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
مهلا بيكى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5205
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
زينب رجبى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5687
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
فاطمه غلامى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5965
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
محسن حسين زاده
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5204
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
وحيد رجبى محمدآباد
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5305
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
مسعود سالارى محمدآباد
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5275
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
اميرحسين فرح بخش
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6583
 
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
محمدصادق قادرى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6063
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
اميررضا گازرانى مقدم
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6216
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
سيدياسين زه تاب
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5578
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
فاطمه حسينى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6133
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
اميرحسين مريدا
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5731
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
سعيد اشكاوند
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 4965
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
مهسا مرادى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5527
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
معصومه كريمى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5683
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
محمدحسين مودب
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5983
 
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
حامد حاتم جوخواه
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5585
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
زهرا اسماعيليان جمز
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5743
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
پرنيان رضازاده
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5783
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
مجيد بدرام
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6072
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
محمدجواد حيدرى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6034
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
سجاد عليزاده مقدم
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6233
 
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
عطيه الاهى
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6207
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
اميدرضا هاديان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6654
 
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
پيمان مهمان نواز
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6346
 
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
عاطفه حسينى مقدم
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5568
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
مهديه دليرى اسفنديار
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5693
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
صفيه عليدادى اسفنديار
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5408
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
الهام رجبى جوخواه
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5756
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
ابوالفضل آتش افروز جوخواه
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5679
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی