خمين

خمين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


فاطمه سرلك
ششم دبستان - خمين
میانگین تراز کانونی: 5873
 
نمونه دولتي
خمين_ فهیمه
سپيده سالارى
ششم دبستان - خمين
میانگین تراز کانونی: 5792
 
نمونه دولتي
خمين_ فهیمه
اميد قاسمى
ششم دبستان - خمين
میانگین تراز کانونی: 6451
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی ناحیه 1
مهلا افسريان
ششم دبستان - خمين
میانگین تراز کانونی: 6413
 
نمونه دولتي
خمين_ فهیمه
رضا ذاكر
ششم دبستان - خمين
میانگین تراز کانونی: 5783
 
نمونه دولتي
خمين_ علامه طباطبایی
عليرضا محمدى
ششم دبستان - خمين
میانگین تراز کانونی: 6117
 
نمونه دولتي
خمين_ علامه طباطبایی
سيدمصطفى بهشتى
ششم دبستان - خمين
میانگین تراز کانونی: 6253
 
نمونه دولتي
خمين_ علامه طباطبایی