ديواندره

ديواندره - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


مهناز قادرى
ششم دبستان - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5338
 
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه تزكيه
سنا سبحانى
ششم دبستان - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4974
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
پرناز تدين
ششم دبستان - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5314
 
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه تزكيه
پرديس كنعانى
ششم دبستان - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 6643
 
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه تزكيه