كامياران

كامياران - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


شايان حمدى
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5166
 
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
محمد صيدى
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4767
 
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
سهند جاهد فر
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5275
 
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
محمد جاهدفر
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4775
 
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
روژان حسينى
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی: 6071
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه 1
نيما جواهرى
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی: 6083
 
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
آلان مرادى
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی: 6203
 
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
وريا ولدى
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5933
 
نمونه دولتي
سنندج_ شهید نامدار مرادی ناحیه 1
مبين مرادى
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5401
 
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
وريا كريمى
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5419
 
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده
هيوا كريمى
ششم دبستان - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5719
 
نمونه دولتي
كامياران_ راهنمایی نمونه دولتی مائده