بيجار

بيجار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


ستوده عزتى
ششم دبستان - بيجار
میانگین تراز کانونی: 6068
 
نمونه دولتي
بيجار_ فرزانگان
محدثه زارعى
ششم دبستان - بيجار
میانگین تراز کانونی: 6196
 
نمونه دولتي
بيجار_ فرزانگان
زهرا واحدى
ششم دبستان - بيجار
میانگین تراز کانونی: 5815
 
نمونه دولتي
بيجار_ فرزانگان
الناز زارعى
ششم دبستان - بيجار
میانگین تراز کانونی: 5301
 
نمونه دولتي
بيجار_ فرزانگان
ريحانه غلاميان
ششم دبستان - بيجار
میانگین تراز کانونی: 5511
 
نمونه دولتي
بيجار_ فرزانگان