سقز

سقز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


روژيا رستم پور
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5529
 
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
فائزه ريحانى سقزى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5504
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
پرستو محمودى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5221
 
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
مهسا مرادى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5592
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
ارشيا طلوعى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 6023
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
كارين شجاعى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5404
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
آرتين شمسى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5464
 
نمونه دولتي
سقز_ ادب
ژينو عبدى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5389
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
بيتا كسنزانى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 4739
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
باربد محمدى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 7167
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
نگين مينائى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5284
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
آروين صفرى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5262
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
آنوشا طاطائى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5389
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
كيميا سنگى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 4699
 
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
اروين عارفى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5325
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
مازيار چوپانى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5228
 
نمونه دولتي
سقز_ ادب
احسان خدارحم
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5529
 
نمونه دولتي
سقز_ ادب
كامبيز جمال زاده
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5067
 
نمونه دولتي
سقز_ ادب
هاله سلطانى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 4987
 
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
كوثر بشيرى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5406
 
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
نارين سليمى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5436
 
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
مژده قادرزاده
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5909
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
آناهيتا مرادويسى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5269
 
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
آيرين عشقى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5311
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
امين پناهى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 4960
 
نمونه دولتي
سقز_ ادب
مهسا اكسون
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5642
 
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
آيلين خورشيدى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 4938
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
شيدا خرمتايى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5899
 
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
هستى لطفى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5791
 
تيزهوشان
سقز_ فرزانگان
مهسا على زاده
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 6270
 
نمونه دولتي
سقز_ حجاب
جاويد زارعى
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 6577
 
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی