كردكوي

كردكوي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


على سلطانى
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 6636
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
معصومه رضا نژاد
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 6200
 
نمونه دولتي
كردكوي_ وحدت
اميرمحمد كلاگرى
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 6408
 
نمونه دولتي
بندرگز_ نمونه دولتي ايرجي
محراب ذكريايى
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 6195
 
نمونه دولتي
بندرگز_ نمونه دولتي ايرجي
هانيه مازندرانى
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5797
 
نمونه دولتي
كردكوي_ وحدت
سيدعلى حسينى
ششم دبستان - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 6196
 
نمونه دولتي
بندرگز_ نمونه دولتي ايرجي