آزادشهر

آزادشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


نازنين كوهى
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4571
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ نمونه دولتی طه
معين رجبلو
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5395
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه شهید اسدی
اميرحسين سارانى
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5156
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه شهید اسدی
محسن ميرعرب رضى
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5818
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید عسگری
فاطمه سميعى
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5969
 
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان
مطهره درويشى
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5662
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ نمونه دولتی طه
فرناز برزمينى
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5752
 
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان
سما ميرعرب رضى
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 6079
 
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان
مهسا كوهستانى
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 6049
 
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان
نويد فروتن
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5814
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه شهید اسدی
زهرا باى
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 6006
 
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان
فاطمه زهرا خدر
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5509
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ نمونه دولتی طه
سحر گلچين
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5061
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ نمونه دولتی طه
سيدمحمد موسوى
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 6580
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
نيما رجبلو
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5791
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه شهید اسدی