سنقر

سنقر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


محمد معين قسمتى
ششم دبستان - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5583
 
نمونه دولتي
سنقر_ نمونه دولتی رازی
محمد شايان وكيلى
ششم دبستان - سنقر
میانگین تراز کانونی: 6043
 
نمونه دولتي
سنقر_ نمونه دولتی رازی
فاضله سبزى بان
ششم دبستان - سنقر
میانگین تراز کانونی: 6344
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
ستاره آستانى
ششم دبستان - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5825
 
نمونه دولتي
سنقر_ نمونه ستارگان
امير حاج محمدى
ششم دبستان - سنقر
میانگین تراز کانونی: 6122
 
نمونه دولتي
سنقر_ نمونه دولتی رازی
مهديس اجاقى
ششم دبستان - سنقر
میانگین تراز کانونی: 6026
 
نمونه دولتي
سنقر_ نمونه ستارگان
آيناز حاج محمدى
ششم دبستان - سنقر
میانگین تراز کانونی: 6072
 
نمونه دولتي
سنقر_ نمونه ستارگان
نرگس ايزدى
ششم دبستان - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5244
 
نمونه دولتي
سنقر_ نمونه ستارگان
فاطمه خشنودى
ششم دبستان - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5397
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
امير رضا رضا زاده
ششم دبستان - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5875
 
نمونه دولتي
سنقر_ نمونه دولتی رازی
آرين خالدى
ششم دبستان - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5220
 
نمونه دولتي
سنقر_ نمونه دولتی رازی
شايان سپيدست
ششم دبستان - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5572
 
نمونه دولتي
سنقر_ نمونه دولتی رازی
پارسا بنى عامريان
ششم دبستان - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5877
 
نمونه دولتي
سنقر_ نمونه دولتی رازی