كرمانشاه

كرمانشاه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


اميررضا جلوند
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6085
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
كيارش پاينده
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6194
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
محمد سليمانى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5437
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
ارين ميرنظرى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5625
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ کشوری
بنيامين نژادپاك
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5875
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
طه ب بياتى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5529
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
فرزام سريرى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5623
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ مدرس
آرشام اكبرى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5777
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
ايليا جهانفر
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5449
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
اميرمحمد مرزبانى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5557
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ مدرس
محمد امين عينى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6037
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
على نظرى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5768
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
محمد پورفولاد
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5698
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
آرين همتى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6284
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
سپهر طاهر پور
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6151
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
نيلوفر گوهرى صالح پور
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5915
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
محمدمهدى موسى پور
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6407
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
محمدصالح رستگار
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6222
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
لعيا همه خانى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5919
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ هاجر
هستى يخچاليان
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5720
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ حضرت معصومه
محمدمهدى صيدى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6932
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
عرشيا ميرزايى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5928
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
برديا روان سالار
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6191
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
پارسا سليمى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6362
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
اميرحسام داميار
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5721
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
عليرضا نجفى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5953
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
على بابايى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6706
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
على وطن خواه
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5236
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ کشوری
سينا رضوان نسب
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6470
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
اپتين نجمايى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6356
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
پارسا خلوتى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5914
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ مدرس
اميرمحمد يوسفى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6247
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
على الهى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5477
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ کشوری
سها زرپوش
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5567
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ هاجر
اميرحسين شيرازى پور
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6069
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
كبريا فتوحى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5992
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ حضرت معصومه
نيما داودى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6825
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
حسن خسروى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6098
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
عليرضا بيرامى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5289
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ مدرس
محدثه حيدرى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5787
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ هاجر
سپهر پاشايى گلدسته
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5791
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
سپهر ولد بيگى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5918
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
پارسا معقولى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5925
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
محمد حسين مراديان
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6287
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
ساناز نورى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5476
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ حضرت معصومه
عرشيا فتاحى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5451
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
سبحان خدايى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5880
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ مدرس
هستى منيفى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5613
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ شاهرضایی
مهدى بابايى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5966
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ مدرس
امير رضا شامحمدى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5541
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ مدرس
محمدعلى نظرى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6680
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
پارسا نيايش
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6008
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ مدرس
كيميا شريفى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5299
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ حضرت معصومه
عارف عطايى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6682
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
زهرا چگنى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5767
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ هاجر
ماهان رحمتى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5963
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
آران عزيزى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5668
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ شاهرضایی
نيلوفر زمانى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5547
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ شاهرضایی
محمد پارسا ياسمى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5869
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
ترنم محمدى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5536
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ حضرت معصومه
اردوان ع قادرى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6358
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
ندا زارع هابيلى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5404
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ حضرت معصومه
اميرمحمد رضايى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5333
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ مدرس
سورنا حيدرى بيگوند
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6515
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
اميرحسين موميوند
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5129
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ مدرس
عليرضا مظهرى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6637
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
سارا چقازردى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5688
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ حضرت معصومه
مهشيد پژوهى فر
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5740
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ هاجر
محمد مهدى رجبى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6705
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
ماهان عباسى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5803
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ کشوری
فاطمه كاظمى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5482
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ هاجر
اميرحسين كرمى ديزگرانى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5946
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ مدرس
محمدمحسن ماسورى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5763
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
ماهان ويسى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5384
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ کشوری
آرمين مراديان
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5640
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ مدرس
اوين مرادى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4905
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ شاهرضایی
نرگس دوستى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5507
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ حضرت معصومه
روژين اسدى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6011
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
محمد حسين فتاحى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6468
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
محمد امين بالاوندى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5420
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
شايان اميرى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5465
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ مدرس
دنيا احمديان
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5903
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ شاهرضایی
ايدا حاصلى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5716
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ شاهرضایی
سيده محدثه جعفرى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6623
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
سيد على رضا عظيمى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4560
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ کشوری
محمد مبين رستمى تبار
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6607
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
مسعود نصرتى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6503
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
كيميا جلالوند مهر
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6068
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
مهديه حيدريان
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5367
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ هاجر
ژينا رشيدى احمدى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6917
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
برهان پشمى زاده
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5835
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ کشوری
فاطمه زين الدينى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5588
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
آتنا شوكتى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6094
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ هاجر
محمد اقايى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5526
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
محمدمتين مهدى خانى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6035
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
پارسا فرى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5881
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
روژين چمنى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6505
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
دريا منتظرى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6078
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
فاطمه جمور
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6003
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
هستى كاوسى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6725
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
حسين رمضانى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5528
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
ياسمن دشتى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5773
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ حضرت معصومه
نگار السادات گل محمدى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5763
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ شاهرضایی
حسين ابدالى نو
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6960
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
مرتضى ويسمرادى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5302
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ مدرس
معيد كريمى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5343
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
آريا صفايى پور
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6310
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
فاطمه عدالت تبار
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5537
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ هاجر
سعيد جليليان
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4902
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
ارشام عزيزى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5979
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
على پيرى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6652
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
مريم كرمى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6372
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
اميرمحمد فخرى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6450
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
على ملكى آرام
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6277
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
اهورا ملكى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6419
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
محمدمهدى الماسى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5618
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ کشوری
على فتاح پور
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5678
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
على اسماعيلى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5766
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
سيمين حيدرى رحيم ابادى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6222
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
محمد شيرزاد
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6467
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
مهرداد شافعيان
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6035
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
محمد بسطامى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6144
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ امام علی (ع)
سينا قاسمى
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4343
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ مدرس
سيدمحمدرضا فرخى مراغه
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4683
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ مدرس