ازنا

ازنا - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


حسين بيات
ششم دبستان - ازنا
میانگین تراز کانونی: 5777
 
نمونه دولتي
ازنا_ فارابی
سعيد فريدون نژاددهقان
ششم دبستان - ازنا
میانگین تراز کانونی: 5255
 
نمونه دولتي
ازنا_ فارابی
محمدرضا دبيرى
ششم دبستان - ازنا
میانگین تراز کانونی: 6335
 
تيزهوشان
اليگودرز_ شهیدبهشتی
سوگند افشار
ششم دبستان - ازنا
میانگین تراز کانونی: 5271
 
نمونه دولتي
ازنا_ بهار آزادی
حسن بداغى
ششم دبستان - ازنا
میانگین تراز کانونی: 5762
 
نمونه دولتي
ازنا_ فارابی