كشكوئيه رفسنجان

كشكوئيه رفسنجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


ساناز زارع نظرى
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5258
 
نمونه دولتي
كرمان_ انار-بافقی زاده
اميرعلى رمضانى
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4863
 
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
اميرمحمد بياضى زاده
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5384
 
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
شايان رضائى عباس ابادى
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5152
 
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
فاطمه شريف ابادى باقرى
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5659
 
تيزهوشان
كرمان_ انار شهید دستغیب
زينب جهانبخش
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4869
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ پروین اعتصامی
نجمه معصومه انارى
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5921
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
فاطمه بمانى زارع
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5449
 
نمونه دولتي
كرمان_ انار-بافقی زاده
فاطمه منگالى رحمت اباد
ششم دبستان - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5957
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ پروین اعتصامی