كهنوج

كهنوج - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


محنا پوراحمديان
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5937
 
نمونه دولتي
كهنوج_ نمونه بعثت
اميد اكبرى
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 6274
 
تيزهوشان
كهنوج_ علامه حلی
پويا ملائى خاص
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 6120
 
تيزهوشان
كهنوج_ علامه حلی
محمدمهدى بامرى
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 6472
 
تيزهوشان
كهنوج_ علامه حلی
فاطمه پلاشى
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 6386
 
تيزهوشان
كهنوج_ فرزانگان
حسين جعفرى نژاد
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5951
 
تيزهوشان
كهنوج_ علامه حلی
امير محمد صالحى سر بيژن
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5607
 
تيزهوشان
كهنوج_ علامه حلی
امير محمد بلوچ سيرگانى
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5582
 
تيزهوشان
كهنوج_ علامه حلی
على منظرى توكلى
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 6530
 
تيزهوشان
كهنوج_ علامه حلی
على عليدادى سليمانى
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5867
 
تيزهوشان
كهنوج_ علامه حلی
اميرحسين سليمانى پورنژاد
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 6371
 
تيزهوشان
كهنوج_ علامه حلی
محمدياسين پوراسكندرى
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5977
 
تيزهوشان
كهنوج_ علامه حلی
الميرا راهواره
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5820
 
تيزهوشان
كهنوج_ فرزانگان
اميرمويد حبيبى
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5872
 
نمونه دولتي
كهنوج_ نمونه امیرکبیر
زهرا آب سالان
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5620
 
تيزهوشان
كهنوج_ فرزانگان
غزل مكثائى
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5136
 
تيزهوشان
كهنوج_ فرزانگان
محمدحسين رزاقپور
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5283
 
تيزهوشان
كهنوج_ علامه حلی
بنيامين زومكان
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5421
 
نمونه دولتي
كهنوج_ نمونه امیرکبیر
يزدان سالارى
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 4916
 
تيزهوشان
كهنوج_ علامه حلی
اتنا پايند
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5527
 
تيزهوشان
كهنوج_ فرزانگان
حسام عليدادى سليمانى
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5314
 
نمونه دولتي
كهنوج_ نمونه امیرکبیر
محمدمهدى منظرى توكلى
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5934
 
نمونه دولتي
كهنوج_ نمونه امیرکبیر
محمدمهدى توريگى محمدى
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5224
 
تيزهوشان
كهنوج_ علامه حلی