زرند

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی زرند سال 94


على سعيدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 7123
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
سيد على جعفرى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5788
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
فاطمه محمدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5833
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
ابوالفضل على مومنى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6026
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
فاطمه نكوئى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6829
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
امير هادى صادقى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6592
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
سارا السادات اميرى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6030
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
گيلدا سلطانزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6136
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
محمد على كردى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5620
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
محمد هادى عليزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6156
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
فاطمه الزهرا مومنى فر
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5410
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
فرزانه عرب پور
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5756
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
محمدامين غنى زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5644
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
فائزه عدالت خواه
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5051
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
مبينا غلامى پور
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5586
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
فاطمه مختارى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 4900
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
فاطمه پورمحمدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5461
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
محمدعلى يزدانپناه
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5929
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
مريم سلطانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6199
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
حسين كاظمى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6100
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
مريم عربپور
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5110
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
مهسا سلطانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5046
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
فاطمه بلوج حسنخانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5132
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
فائزه عبدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 4512
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
فاطمه صيفورى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6090
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
فاطمه قاسمى زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5597
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
محمد حسين بهرامى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5858
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
فاطمه ايزدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 4858
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
اميرحسين ضيائى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5751
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
الهام غنى زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6122
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
امير مهدى مومنى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5282
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
امين كارگر
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5636
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
ابوالفضل ارجمند
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6097
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
زينب محمدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5930
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
عارفه ايزديان
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5734
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
محمد حسين هاشمى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5882
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
مصطفى ضياالدينى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5514
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
امير حسين اسلامى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5736
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
محمد صالح اسمعيلى سرتختى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6498
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
على رضا اسلامى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5839
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
امير مهدى آب روش
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5932
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان