پاكدشت

پاكدشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 94


مائده طالبى
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 6039
 
تيزهوشان
پاكدشت_ راهنمايي شيخ مفيد
مسعود داغمه چى فيروزجايى
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 6559
 
تيزهوشان
پاكدشت_ راهنمايي جابربن حيان
نيما جورابلو
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5738
 
تيزهوشان
پاكدشت_ راهنمايي جابربن حيان
سماء شاهسون
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5486
 
تيزهوشان
پاكدشت_ راهنمايي شيخ مفيد
زهرا قالوجه
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5636
 
تيزهوشان
پاكدشت_ راهنمايي شيخ مفيد
ريحانه فدوى
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5601
 
تيزهوشان
پاكدشت_ راهنمايي شيخ مفيد
مريم اسدى پاكدهى
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5579
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ ائمه اطهار
كيميا يزدان پرست
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5997
 
تيزهوشان
پاكدشت_ راهنمايي شيخ مفيد
ابوالفضل فلاح
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 6391
 
تيزهوشان
پاكدشت_ راهنمايي جابربن حيان
حسين رضايى مهر
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 6076
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ نور
سارا فلاح
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5583
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ ائمه اطهار
ايدا فتحعلى مالك
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5480
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ ائمه اطهار
مهديس فتحعلى زاده مالك
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5498
 
تيزهوشان
پاكدشت_ راهنمايي شيخ مفيد
پوريا پژوهش نيا
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5381
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ نور
سارا ايمن نژاد
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5485
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ ائمه اطهار
پرهام پازوكى
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5448
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ نور
فاطمه خاكزار
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5844
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ ائمه اطهار
فاطمه زهرا كمانكش
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5670
 
تيزهوشان
پاكدشت_ راهنمايي شيخ مفيد
غزل محمودى
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5539
 
تيزهوشان
پاكدشت_ راهنمايي شيخ مفيد
مصطفى كيوانلو
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5262
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ نور
على رضايى افشار
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 6027
 
تيزهوشان
پاكدشت_ راهنمايي جابربن حيان
يگانه يوسفى
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5598
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ ائمه اطهار
اميررضا معظمى گودرزى
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5571
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ نور
سميه سعادت فر
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5310
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ ائمه اطهار
فاطمه قنبرى
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5706
 
تيزهوشان
پاكدشت_ راهنمايي شيخ مفيد
مهديه طاهرى
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 6214
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ ائمه اطهار