رامسر

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی رامسر سال 93


سيدمحمدجواد بنى هاشميان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5469
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
عارف حسينى نژاد
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5546
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
سيده زهرا ضيايى
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5892
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
امير حسين قربان پور
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6529
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی
علير ضا كريمى تماشى
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6736
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی
اميرحسين شعبانيان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5968
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
عليرضا نظريان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6053
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
سيداميرعلى معافى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6036
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
ماهان خلعتبرى
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5904
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی
محمد بهمنش
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6375
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی
سيد علينقى مير افتخارى
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6191
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی
محمد حسين سلمليان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6552
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
على رودبار چوپانى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6236
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
محمد سعيد قلى لمترى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5942
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
امين امينى فر
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5616
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی
ميلاد شكر كردى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6447
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
محمد مهدى عبدالعليان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5018
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
ابوالقاسم گل محمدى
ششم دبستان دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5378
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
مهرو رادمنش
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6098
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
سيدعلى ميرحسينى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5767
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
محمدصالح يگانه
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5470
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
رضا شعشعانى
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5999
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی