زرند

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی زرند سال 93


حانيه ايزدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6195
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
سيد محمد امين حسينى نيا
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6410
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
ابوالفضل اسلامى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 4434
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
ابوالفضل خير خواه
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5444
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
مهدى ضياالدينى
ششم دبستان دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5376
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
محمد جواد سيد ميرى
ششم دبستان دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5660
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
محمد پوريا منصورى
ششم دبستان دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6198
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
زهرا قاسمى زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6476
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
حامد على بيگى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5584
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
زهرا عبدالهى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6324
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
حديث عربپور
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6070
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
محمد مهدى قاسمى سعيدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5102
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
زهرا زمانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5539
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
فاطمه زمانى
ششم دبستان دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5177
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
على خالقى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6694
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
ساجده ملك زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6185
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
محمدرضا بهادرى
ششم دبستان دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5824
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
عليرضا حعفر زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5495
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
حسين آب برين
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5991
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
حديث اسمعيلى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5536
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
امير حسين عبدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6146
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
على ترك زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5774
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
مهران سلطانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5286
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
سارا خسروى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5836
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
عرفان سبحانى پور
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5089
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
امير حسين جعفرزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 4616
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
سوده عربندوى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6065
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
محمدحسين حسنى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5800
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
عرفان نكوئى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 4561
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
على ميرزائى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 4867
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
محمد يونس ضياالدينى
ششم دبستان دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6017
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
پوريا حاج محمدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5227
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
عليرضا يزدانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5598
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
سحر نخعى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5946
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
فاطمه عرب زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5322
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
ابوالفضل اثنى عشرى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5032
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
فرزين ميرزائى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5627
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
احمد قمشه زرندى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5493
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
آتنا سلطانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5997
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
مريم نخعى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5303
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
عليرضا ايزدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6065
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
محمد امين برهانى نژاد
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5774
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
محمد صالح اسلامى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5718
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
رضوان قاسمى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5324
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
مهدى حعفرى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5671
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
مريم حاتمى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5462
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان
سمين عريزى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5460
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
محمد جواد همتى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5666
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
فاطمه بلوچ حسن خانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6329
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
آرين نمعت الهى زاده ماهانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6973
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی پسر تیزهوشان
فاطمه محمدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6330
 
تيزهوشان
زرند_ فرزانگان