سبزوار

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی سبزوار سال 92


مائده نصرآبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5895
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
سيدسينا حسينى هوشيار
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6017
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
محمدصدرا بازقندى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5334
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
رومينا عنابستانى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6455
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
فاطمه جغتايى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5760
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
مريم عادلى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5616
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
سيده فاطمه عباچى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5674
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
هانيه پژوهش نيا
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5328
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
سيده مبينا عربشاهى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5451
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
محمدامين بهروزى خواه
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6224
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
سجاد صراف زاده
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5783
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
اميررضا نارستانى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5900
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
ثمين عدلى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6600
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
سيدامير حسينى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6307
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
ستايش عربشاهى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6226
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
على اكبر آذريار
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5230
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
اميرحسين فلاحى فر
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5220
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
صادق رامشينى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6612
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مريم لطفى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5444
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
مبينا بازقندى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6392
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
زهرا بهنامى فر
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5706
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
مينا خيرآبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5521
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
سيدمهدى احمدى نژاد
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5104
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
ريحانه عندليب
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5845
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
صبا ارديبهشتى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5243
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
امين صالح آبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6132
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
حامد رباطى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5052
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
حميدرضا كامكارى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4867
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
منصوره بخش آبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4849
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
جواد صبورى كيا
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6296
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
سينا نورآبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6266
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
بهروز كريمى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5682
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
دانيال قاسمى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5142
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
عليرضا فروهر
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6025
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مهسا حكمت
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5173
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
زهرا هدايتى تبار
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6245
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
ياسمن محبى فر
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6361
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
اميرحسين خواستار
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5932
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
ليلا شاكريان
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5541
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
فائزه شاكريان
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5692
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
مهرشاد مرادابراهيم پور
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6724
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مهديه صادقى سبزوار
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5388
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
مريم ربانى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5185
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
عليرضا گل باز
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5599
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
سيدرضا علوى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5802
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
ايمان دولت آبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5882
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
عليرضا اديب
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5331
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
محمد كيفى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5309
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مهدى على آبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5390
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
على اكبر كلاته سيفرى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5406
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
محمد عوضوردى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4542
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
عليرضا سيدآبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5555
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
يونس حسين آبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6289
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
فاطمه عبادى فر
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4790
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
اميرحسين خسروجردى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6091
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
محدثه سادات مظفرى جم
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4641
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
محمد ابرى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4771
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
نسترن جعفرى نسب
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6106
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
عسل سعيدى نيك
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5786
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
على ديانى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5700
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
مريم سعادت منش
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6118
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
هستى برادران
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5537
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
محمد آزاد منجيرى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5975
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مونا سديدى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5367
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
ساراسادات احمدى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5170
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
مصطفى افضلى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5207
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
على نجفى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5779
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
نگين نبى زاده
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5730
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
زهرا صالحى پور
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5880
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
حانيه رئوفى نيا
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5497
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
سميرا رحيمى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5798
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
مهرناز مولوى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5646
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
ريحانه عليزاده
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5288
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
سيدفرهاد اشراقى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6184
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مبينا صفاتى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5501
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
نسيم روزبهانى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5880
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
محمد كرمى بيارجمند
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5114
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
دانيال خسروجردى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5069
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
عسل سالارى فر
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5499
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
عليرضا ثابتى مقدم سبزوار
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6030
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
راضيه صديق فر
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5297
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
محمدرضا ملايجردى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5218
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
فائزه كريمى مقدم
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4984
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
امير رضا خيرآبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5190
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
فائزه پوريان
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5761
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
على نجم آبادى
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5381
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
خشايار توكل
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5442
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
محمدحسين آزادمنجيرى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5921
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
على جاويدبزازان
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5259
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
عاطفه قاليباف
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5276
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
عرفان قربانى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5034
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
مجيد دارينى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5051
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
محمد با وفا
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6017
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
محمد احمد آبادى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5098
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
محمد مبين تسنيمى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5370
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
محمد امين باشتنى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5444
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
محمدمتين ذبيحى فر
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5590
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
معين فروغى مقدم
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4921
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
محمدياسين استيرى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5093
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
سعيد قزى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5694
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
افشين هراتى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5194
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
نازنين پوركاظمى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5452
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
سيدعلى هاشمى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5527
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
اميرمحمد مظفرى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5588
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مهدى ذاكرى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4942
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
سعيد مصلح پور
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5350
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
عسل الهامى نسب
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4962
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
زهرا رجايى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5886
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
زهرا لندرانى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4568
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
الناز خسروجردى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4764
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
نازنين طوسى تالى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5146
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
مهديه سادات ساجدى پور
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5457
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
سارا سادات دلبرى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4817
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
زهره زارعى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4411
 
نمونه دولتي
سبزوار_ براداران یزدی
بهزاد چشمى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5825
 
نمونه دولتي
سبزوار_ سربداران
آيدا پيمانكار
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6772
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
ناديا نايبى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5927
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
ذاكر قليچى
ششم دبستان دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5575
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران