زرند

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی زرند سال 92


معين مومنى تاج ابادى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5433
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه حسينى نژاد برفوئيه
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6010
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
الهه كمسارى زاده راورى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6072
 
نمونه دولتي
كرمان_ فاطمه الزهرا
فاطمه كاظمى سربنانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6193
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
فاطمه ضياالدينى دشتخاكى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5840
 
نمونه دولتي
زرند_ فاطمه الزهرا
فاطمه نخعى عبدل ابادى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6537
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
على خورشا
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 4829
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
احمد رضا ميرزالى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5667
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
محمد جواد منصورى زرندى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6264
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
محمد رضا دباغى زرندى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5549
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
زهرا يزدانى زرندى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6034
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
مهدى رشيدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6086
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
محمد مهدى ابراهيمى زرندى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5482
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
عليرضا متصدى زرندى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5531
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه سعيدى زرندى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6362
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
فاطمه حسن زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6240
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
زهرا عربندوى زرندى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6094
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
مرضيه شفيعى زاده ماهانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6342
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
سحر سهرابى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5956
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
محمد مهدى صادقى سربنانى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6588
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
سيد سينا طاهرى كوهبنانى
ششم دبستان دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6004
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
على نور الدينى باب تنگلى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6484
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه عليزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5856
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
مهلا ايزدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6524
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
امير حسين مومنى تاج ابادى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5854
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه عليزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5560
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
فاطمه عرب زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5499
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
عرفان متصدى زرندى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5551
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه عبدى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 4981
 
نمونه دولتي
كرمان_ نمونه فاطمه الزهرا
مجتبى سهرابى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 4840
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
صالح اميرى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5664
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه سجاد
سيد محسن پور حسينى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5658
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه نخعى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5566
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
امير مهدى حسن زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6660
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
محدثه حاتمى رشك وسطى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5323
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
زهرا افضلى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5255
 
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
فاطمه ايزدى يزدان ابادى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5769
 
نمونه دولتي
كرمان_ نمونه فاطمه الزهرا
محمد رضا على نژاد
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5485
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
على اصغر ميرزائى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6210
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
مهدى زمردى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5651
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
حسين زراعتكار برفوئى
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5857
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
ابوالفضل جماليزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6599
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی