با پشتیبان های برتر کانون در تابستان 94 آشنا شوید

عملکرد پشتیبان ها را بر مبنای سه شاخص مهم در تابستان ارزیابی کرده ایم :
۱- چه تعداد از دانش آموزان هر پشتیبان در تابستان پیشرفت داشته اند؟
۲- چه تعداد از دانش آموزان هر پشتیبان در آزمون های تابستان همیشه حضور داشته اند( غیبت نداشته اند) ؟
۳ـ هر پشتیبان در تابستان چند کلاس رفع اشکال برگزار کرده است ؟ این موضوع نشان دهنده ی توان علمی پشتیبان است.
برای مشاهده صفحه شخصی هر پشتیبان بر روی نام آن کلیک کنید
نام پشتیباناستانشهرپیشرفت درسی دانش آموزان نسبت به دو آزمون اول در تابستانمیانگین حضور دانش آموزان در آزمون های تابستانبرگزاری کلاس رفع اشکال
زهرا معتمدى
خراسان رضويمشهد85 درصد93 درصد3 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
محمد امين نوائيان
تهرانتهران80 درصد93 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
محمد ميرزامحموديان
تهرانتهران80 درصد88 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهناز مقبلى
همدانملاير79 درصد97 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
ايمان صادقى فرد
تهرانتهران79 درصد89 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ثمين قربانى چگنى
تهرانتهران79 درصد87 درصد3 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
نويد سبحانى
البرزكرج94 درصد96 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
منيژه محمدى
البرزنظرآباد93 درصد98 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
فاطمه مهرپويا
خراسان رضويمشهد93 درصد93 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
معصومه رضائى ميرقايد
خوزستانلالي89 درصد93 درصد1 کلاس از 2 کلاس رفع اشکال
نغمه خوش الحان
خراسان رضويمشهد89 درصد91 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مليحه قلعه سبز
خراسان رضويمشهد88 درصد94 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
الهام صفرزاده
خراسان رضويمشهد86 درصد95 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمدرضا ميرزابيگى
همدانملاير86 درصد95 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سميرا عارفى
خراسان رضويمشهد84 درصد94 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا ميرباقرى
تهرانتهران83 درصد92 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فرانك پورحسن
خراسان رضويمشهد83 درصد91 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهشيد كشميرى
خراسان رضويمشهد80 درصد100 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
الهام كدخدا
خراسان رضويمشهد80 درصد95 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عليرضا نصرالهى
خراسان رضويمشهد80 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مريم قانعى
خراسان رضويمشهد79 درصد93 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فهيمه خيرى
سمنانشاهرود79 درصد93 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سميه فتحانى
خراسان رضويمشهد79 درصد92 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ليلا افشارى
آذربايجان غربيخوي79 درصد91 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مصطفى آرام نژاد
همدانملاير79 درصد90 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
منصوره اسحاق
خراسان رضويمشهد78 درصد91 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
نازنين قاسم دخت
خراسان رضويمشهد77 درصد94 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
معصومه محسن نژاد
گيلانرضوانشهر76 درصد93 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
رضا دهقان
تهرانتهران76 درصد92 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
پرين مطهور
مازندرانتنكابن75 درصد100 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مريم بهشتى
خراسان رضويمشهد75 درصد96 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سعيد حامدى
تهرانشهر قدس75 درصد95 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
شيوا شاهسوارى
تهرانشهر قدس75 درصد91 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
پريسا بابالو
البرزكرج75 درصد90 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مينا بهلول زاده
تهرانشهر قدس75 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سيما جليل زاده
آذربايجان شرقيآذرشهر75 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
وحيد ناجى
خراسان رضويمشهد75 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فرزانه فيض الهى
آذربايجان شرقيآذرشهر75 درصد90 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
مهدى سامانى نژاد
تهرانتهران73 درصد98 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
افسانه حسنى
خراسان رضويمشهد73 درصد97 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عارفه ابوالحسن زاده
خراسان رضويمشهد73 درصد95 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
شيدرنگ كبيرى
مازندرانساري73 درصد94 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فروزان رضائى
مركزياراك73 درصد91 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ايليا جلالى
خراسان رضويمشهد73 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مرجان شكفته
خراسان رضويدر‌گز72 درصد97 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه راحمى
اصفهانكاشان72 درصد94 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
راضيه يادگارى
همدانملاير72 درصد92 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
زهرا پوروثوقى
اردبيلاردبيل71 درصد98 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
آرش رحمانى
البرزكرج71 درصد95 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فهيمه پارسايى فر
خراسان رضويمشهد71 درصد95 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا مهرآبادى
خراسان رضويسبزوار71 درصد94 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه حمامى
خراسان رضويمشهد71 درصد94 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه مسعودى نژاد
اصفهانشاهين شهر71 درصد94 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
آذر موسى لو
آذربايجان غربيخوي71 درصد92 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فريده سجاديان
خراسان رضويمشهد71 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محدثه موسى زاده
تهرانتهران70 درصد94 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عاطفه كيانى نژاد
خراسان رضويسبزوار70 درصد92 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
نسيم افتخارى زاده
تهرانتهران70 درصد86 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سبا سادات حسينى
تهرانتهران70 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
شيرين مهرى
تهرانتهران92 درصد77 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
ياسمن اسرافيلى
تهرانتهران86 درصد78 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
رامين حسنى ملايرى
تهرانتهران86 درصد76 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
پرنيان پيله وران
خراسان رضويمشهد82 درصد81 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
سعيد خوشه چين
تهرانتهران80 درصد81 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مجتبى بختيارى
تهرانتهران80 درصد77 درصد3 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
سميه آقايى
تهرانتهران75 درصد84 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حسام الدين سيدين
تهرانتهران74 درصد83 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
هديه عرفانيان سميعى
تهرانتهران73 درصد77 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
على جهانشيرى
خراسان رضويمشهد71 درصد87 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا حسين پور
گيلانرشت71 درصد84 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
امينه قديمى
اردبيلپارس‌آباد مغان71 درصد84 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
محيا محمدى
تهرانتهران70 درصد81 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
غزل لعل نور
تهرانتهران70 درصد78 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
غزال بيات
تهرانتهران69 درصد90 درصد2 کلاس از 2 کلاس رفع اشکال
مسعود صالحيه
سمنانسمنان67 درصد100 درصد3 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
پرنيان شاكرى
مركزياراك65 درصد91 درصد3 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
راضيه شريفى
تهرانتهران63 درصد98 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عطيه مودودى
خراسان رضويمشهد63 درصد92 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
سارا سيد آبادى
خراسان رضويمشهد63 درصد90 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
الهه باعثى
خراسان رضويسبزوار63 درصد90 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
نازنين مخملى
اردبيلاردبيل62 درصد95 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
بهاره امير گيلكى
خراسان رضويمشهد62 درصد93 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه ياورى
خراسان رضويمشهد61 درصد96 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه سبزى
تهرانتهران60 درصد92 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
الهام فرهادى
همدانملاير58 درصد95 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
سپيده صحرايى
تهرانتهران58 درصد92 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
الهام حيدرى
اردبيلاردبيل57 درصد94 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
الهام حقانى
اصفهانباغ بهادران56 درصد93 درصد3 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
محمود خسرو جهان
تهرانتهران55 درصد97 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا كرمانى نژاد
خراسان رضويمشهد54 درصد94 درصد3 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
الهه احمدى صفدرى
خراسان رضويمشهد53 درصد92 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
راحله قهرى
همدانملاير52 درصد91 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
امير صادقى
تهرانتهران52 درصد87 درصد3 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
پوريا مشك فشان
تهرانتهران50 درصد100 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فهيمه عابدسعيدى
خراسان رضويمشهد50 درصد96 درصد3 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
فروغ بيدار
اردبيلاردبيل50 درصد94 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
مينا عباسى
گيلانرضوانشهر50 درصد90 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
انيس احمدى
زنجانزنجان50 درصد90 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سيده ركسانه پوراسمعيل نياكى
تهرانتهران50 درصد86 درصد3 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
افسانه سيارى ذهان
خراسان رضويمشهد92 درصد84 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فرشته جهانى
گيلانرشت89 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
وحيد سليمى
البرزنظرآباد88 درصد84 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
فطمه متين يگانه
تهرانتهران87 درصد77 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
احسان عالى
خراسان رضويمشهد86 درصد88 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
على گيورى
تهرانرودهن86 درصد80 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عاطفه على پناه
خراسان رضويمشهد83 درصد87 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
بهناز نوجوان
تهرانتهران83 درصد83 درصد2 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
ساهره كديور فتيده
گيلانرودسر83 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه شهابى
خراسان رضويمشهد83 درصد81 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
اميرحسام يكتا
تهرانتهران83 درصد80 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه غلام نژاد
مركزياراك82 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سميه نظرى
کرمانشاهكرمانشاه81 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محبوبه حيدرى
خراسان رضويمشهد80 درصد89 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سحر حسن زاده مقدم
خراسان شماليبجنورد80 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مريم خليلى
مركزياراك80 درصد85 درصد2 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
سيد محمد مهدى موسوى
خراسان رضويتربت حيدريه79 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
اعظم الهيان
خراسان شماليبجنورد79 درصد81 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ام كلثوم كوهى
گلستانمينودشت78 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محدثه بابايى
گيلانرشت78 درصد80 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
آناهيتا بشيرى
گيلانرشت77 درصد89 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مريم غياثوند
همدانملاير77 درصد88 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
ندا نصيرى
مركزياراك77 درصد82 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
وحيد كريم زاده
تهرانشهر قدس76 درصد89 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
معصومه گل محمدى
خراسان شماليشيروان76 درصد86 درصد2 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
معصومه نصرى
مازندرانآمل76 درصد83 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
وحيده نوروزى
اردبيلاردبيل76 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فرشته فروغى
کرمانشاهكرمانشاه76 درصد81 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا صالحى
تهرانتهران76 درصد75 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه تركمن
همدانملاير75 درصد89 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سيدحسين خبازحسينى
خراسان رضويمشهد75 درصد87 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سحر صباغ
مازندرانآمل75 درصد87 درصد1 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
هانيه شادمان
گيلانرشت75 درصد86 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمد رضايى
البرزكرج75 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهسا نظرى
کرمانشاهكرمانشاه75 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
افسانه باقرى
يزدعشق آباد75 درصد84 درصد2 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
كوثر شريفى
اصفهاناصفهان75 درصد82 درصد2 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
رضا فلسفى
خراسان شماليآشخانه75 درصد81 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سعيد اصفهانى
اصفهاناصفهان75 درصد81 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حسين شاه محمدى
تهرانتهران75 درصد79 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
جواد خطيبى
تهرانتهران75 درصد79 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
جواد احمدى
مازندرانساري74 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
على رجبى
گيلانرشت74 درصد81 درصد1 کلاس از 2 کلاس رفع اشکال
مينا ملكى
تهرانتهران74 درصد75 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سارا اميرمظفرى
تهرانتهران74 درصد75 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
نيلوفر محمديان
خراسان رضويمشهد73 درصد89 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سميه محمدى
مركزياراك73 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهرنوش ملكى
همدانملاير73 درصد88 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
زهرا ميرزائى
اصفهانكاشان73 درصد86 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه نجفى
اردبيلاردبيل73 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حميده جوان بانى
آذربايجان شرقيمرند73 درصد83 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سلما كاظمى
مركزيساوه73 درصد82 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حسين حسين زاده
تهرانملارد72 درصد89 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
شكيبا فخرى نيان
تهرانتهران72 درصد83 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمدمجتبى بهره دار
خراسان رضويمشهد72 درصد80 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
طيبه صفى نتاج
كرمانبافت71 درصد88 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زكيه رضائى زاده
خراسان رضويمشهد71 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه گودرزى
تهرانشهر قدس71 درصد87 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه معراجى
خراسان رضويمشهد71 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا سليمانى
تهرانگلستان71 درصد85 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
الميرا عسكرپور
كرمانكرمان71 درصد83 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
نرگس السادات حسينى
مازندرانساري71 درصد83 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
مهسا اشتياقى
تهرانتهران71 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عاطفه سفيد
خوزستانرامهرمز71 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمد سراج پور
تهرانتهران71 درصد76 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ژيلا باقرى
اردبيلپارس‌آباد مغان70 درصد89 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
محسن احمدى
تهرانشهر قدس70 درصد89 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عالمه درويشى
مازندرانبابل70 درصد89 درصد1 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
ليلا رحيم زاده
خراسان رضويدر‌گز70 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مريم رونقى
گيلانرشت70 درصد84 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سحر بختيارى
تهرانتهران70 درصد83 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
آرزو احمدى
کرمانشاهكرمانشاه70 درصد82 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهره اكبرى چهل خانه
اصفهاناصفهان70 درصد81 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهرى جهانگير
آذربايجان شرقيعجب شير70 درصد81 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
آذر نظافت
خراسان رضويفريمان70 درصد81 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حسين عيوضى
تهرانتهران70 درصد80 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
شبنم خاكپور
تهرانتهران70 درصد80 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
دانيال فرح بخشى
تهرانتهران70 درصد79 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
شيرين سارى
تهرانتهران70 درصد77 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
افسانه سهرابى
اصفهاناصفهان67 درصد100 درصد2 کلاس از 2 کلاس رفع اشکال
فريبا تمى
ايلامبدره69 درصد97 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
جلال كاظم نژاد اصفهانى
خراسان رضويمشهد69 درصد93 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
آذر احمدى
البرزنظرآباد69 درصد93 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمدجواد رضائى
تهرانشهر قدس69 درصد91 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ياسر جفائيان
ايلاماركوازملكشاهي68 درصد96 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه على زاده
اردبيلاردبيل68 درصد93 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فرانك امانى
گيلانرشت68 درصد91 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
اميرمحمد قديرى قهى
تهراناسلام‌شهر68 درصد91 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهيار نصيرى
تهرانتهران68 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سپيده رحيمى
تهراناسلام‌شهر68 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مريم فلاح
تهرانملارد67 درصد98 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محدثه زمانى
خراسان شماليبجنورد67 درصد96 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ميلاد شيرازى ورنامخواستى
اصفهانزرين شهر67 درصد96 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
قاطمه نورى
البرزكرج67 درصد95 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سمانه سلامى
همدانملاير67 درصد94 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
حميده شهابى نژاد
كرمانبافت67 درصد93 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمدامين خليلى
تهرانتهران67 درصد92 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
وحيد عبدالله زاده
تهرانتهران67 درصد91 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سارينا فلاحتى
تهرانتهران67 درصد91 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
توحيد خاك زند
گيلانتالش67 درصد91 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
ابوالفضل ابراهيمى
گيلانرشت67 درصد91 درصد2 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
مرجان جعفريان
تهرانورامين67 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سيما نعيمى
تهرانتهران67 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محجوبه شكرى
سمنانشاهرود66 درصد95 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سميه حقيقيان
اصفهانكاشان66 درصد91 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
افسانه عباسى
البرزهشتگرد64 درصد95 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
بهاره پاكدل
گيلانرشت64 درصد94 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
جواد سالارى فر
البرزكرج64 درصد94 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عليرضا طراوتى
تهرانشهر قدس64 درصد94 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
آرزو حاجيان نژاد
مازندرانساري64 درصد94 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
على قانع
اصفهانبهارستان64 درصد93 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مريم مهدويان
تهراناسلام‌شهر64 درصد92 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سينا نوائيان
خراسان رضويمشهد64 درصد92 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
رويا عليمحمدى
سمنانشاهرود64 درصد91 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
شقايق جمشيدى
البرزكرج64 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
الهام شمشيرى
خراسان رضويمشهد63 درصد97 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
منصوره غلامى علوى
اصفهانكاشان63 درصد97 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
تكتم مژدى
خراسان رضويمشهد63 درصد96 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
شكوفه اسماعيلى
خراسان شماليبجنورد63 درصد96 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمدرضا عزيزى
همدانملاير63 درصد95 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ريحانه عمويى
البرزهشتگرد63 درصد94 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
آرزو كاظمى
تهراناسلام‌شهر63 درصد94 درصد1 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
زهرا فرجى
تهرانتهران63 درصد93 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مينا محمدرضايى
اصفهانآران و بيدگل63 درصد93 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ياسمن هاشمى باصر
مازندرانبابل63 درصد92 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فريبا صنعت پيشه
خراسان جنوبيبيرجند63 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حسين ضيايى
اصفهانبهارستان63 درصد90 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مريم ميرزايى
تهراناسلام‌شهر62 درصد95 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مينا مشهدبان كوچكسرائى
تهرانشهر قدس62 درصد94 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
الهه مجيدى
آذربايجان شرقيمرند62 درصد93 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مرضيه سليمى
تهرانشهر قدس62 درصد92 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ساره مستعلى مجدآبادى
مركزياراك62 درصد91 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
نجمه على پور
مازندرانساري62 درصد91 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
بتول تقوى نژاد
كرمانرفسنجان62 درصد90 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
وجيهه منتظرى
اصفهاننجف آباد62 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
تازه گل آقچلى
تهرانتهران62 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مريم مصلحت جو
تهرانتهران60 درصد96 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زينب جليلى
خراسان رضويسلطان آبادسبزوار60 درصد96 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سميرا گرگينى
كرمانسيرجان60 درصد95 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
رضا شهبازى
البرزنظرآباد60 درصد94 درصد1 کلاس از 2 کلاس رفع اشکال
مونا شهبازيان
اردبيلاردبيل60 درصد93 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
الهه فاضلى
همدانملاير60 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
كلثوم اسفنديار
مازندرانفريدون كنار60 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
كوروش صالحى
تهرانتهران60 درصد87 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
اعظم ممشلى
گلستانمينودشت59 درصد94 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
على بزرافشانى
اصفهانآران و بيدگل59 درصد93 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
آرزو عباديان
آذربايجان غربيمياندوآب59 درصد93 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ميترا امامى فر
اصفهانباغ بهادران59 درصد92 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سارا يارمحمدى
ايلاماركوازملكشاهي59 درصد92 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
پريسا ذاكرى پور
تهراناسلام‌شهر59 درصد91 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فهيمه شاهويردى
آذربايجان شرقيمرند59 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فهيمه آقاباقرى
يزديزد59 درصد90 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
الهام خوش بين
مركزيساوه58 درصد92 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا قنبريان
مازندرانبابلسر58 درصد92 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
الهه عباسى مقدم
گيلانلنگرود58 درصد92 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مريم روشن قياس
اصفهانباغ بهادران58 درصد92 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
اميرحسين آزادنيا
مازندرانبابل58 درصد91 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مجيد كوليوند
همدانملاير57 درصد95 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سپيده فراهانى
تهرانشهر قدس57 درصد93 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سميه تنها
مازندرانساري57 درصد93 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مصطفى سليمانى
سمنانسمنان57 درصد92 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
سبحه نيك مهر
كرمانبم57 درصد91 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
فرنوش زنديه
تهراناسلام‌شهر57 درصد90 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
بهاره حاتمى
تهراناسلام‌شهر57 درصد90 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
اميررضا نشاط
خراسان رضويمشهد57 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه كوليوند
همدانملاير57 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سيده فاطمه زهرا اله قلى پور
مازندرانبابل56 درصد97 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فرزانه رعيتى
اصفهانكاشان56 درصد95 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حديث ونايى
همدانملاير56 درصد92 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
محمد مجرد
تهرانتهران56 درصد91 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه قاسم زاده
البرزكرج56 درصد91 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمد سويزى
خراسان رضويمشهد56 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مجتبى خالقى
خراسان رضويمشهد56 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
نيلوفر بشيگ
تهرانتهران56 درصد87 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محبوبه زرنوشه فراهانى
تهرانتهران55 درصد94 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا معصومى
خراسان رضويمشهد55 درصد92 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حسين هادى
اردبيلاردبيل55 درصد91 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سجاد محمدى
اصفهاناصفهان55 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه اكرمى
تهرانتهران55 درصد88 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
گلناز محمدى
كهكيلويه و بويراحمدگچساران54 درصد95 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سامان مهديخانى
آذربايجان شرقيميانه54 درصد94 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زينب خاكسار
اصفهانآران و بيدگل54 درصد92 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ابوالفضل مرادى
خراسان رضويسبزوار54 درصد91 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
طهورا آريا متين
خراسان رضويمشهد54 درصد90 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حانيه احمدى
خراسان رضويمشهد53 درصد95 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مرضيه محمدى
فارسقائميه53 درصد93 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
شيرين مير
خراسان رضويمشهد53 درصد92 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
غزل زندى
البرزكرج53 درصد90 درصد2 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
پروانه آدينه وند
لرستانگراب52 درصد97 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مليكا زهتابان
خراسان رضويمشهد52 درصد94 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عاطفه داورى نيا
خراسان رضويمشهد52 درصد91 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
فاطمه رزوان
تهرانتهران52 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سعيد محمدى
فارسقائميه51 درصد91 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
رويا بهشتى
خراسان رضويمشهد50 درصد100 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
معصومه جهانديده سراجارى
تهرانشهر قدس50 درصد98 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سعيد قدسى
تهرانتهران50 درصد96 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا على نژاد
كهكيلويه و بويراحمدگچساران50 درصد95 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مينا ضميرى آراسته
همدانبهار50 درصد95 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
اميرحسين صفدرى دوست
تهرانتهران50 درصد94 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
طهمينه مقدميان
كرمانسيرجان50 درصد94 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
الهام فخارى
يزدطبس50 درصد94 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ياسمن دانشگر
خراسان رضويمشهد50 درصد93 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محدثه خواجوند
تهرانشهر قدس50 درصد93 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمدحسن ذوقى
البرزنظرآباد50 درصد93 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
نجمه خواب بينان
خراسان رضويمشهد50 درصد93 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
نيلوفر مناجاتى
مازندرانساري50 درصد93 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
على جبارى
مازندرانتنكابن50 درصد93 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ندا غفارزاده
مازندرانبابل50 درصد93 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مرضيه پورحسين علمدارى
مازندرانبابل50 درصد93 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
پروين محمودى
همدانملاير50 درصد92 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
كيميا سوخته زار
مركزياراك50 درصد91 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
شيرين آقابرارى
البرزهشتگرد50 درصد91 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
الهام نورزاد
مازندرانفريدون كنار50 درصد91 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا مجردى
خراسان شماليبجنورد50 درصد90 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سروناز خياط
مازندرانبابل50 درصد90 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مريم برزگرى
تهرانملارد69 درصد87 درصد3 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
مسلم مشكانى
خراسان رضويسبزوار68 درصد89 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
صفورا احمدى نژاد
گيلانرشت68 درصد87 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
تكتم قلعه نويى
خراسان رضويسبزوار67 درصد89 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمد صادق عباسى
تهرانتهران67 درصد79 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
غزل معصوم
گيلانرشت66 درصد89 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سميرا كلوانى
مركزياراك66 درصد81 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
الهام رياحى
تهرانتهران65 درصد89 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه محرمى
تهرانتهران64 درصد83 درصد2 کلاس از 2 کلاس رفع اشکال
سميرا ونايى
همدانملاير63 درصد86 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
نازنين صفرى
گيلانرشت63 درصد81 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سجاد سمائى
تهرانتهران63 درصد79 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
فاطمه حميدى
همدانملاير62 درصد88 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
مينا نفرى
مركزياراك62 درصد83 درصد3 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
زهرا خدادادى
خراسان رضويمشهد62 درصد82 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
آتنا بهره مند
تهرانتهران62 درصد81 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فريور فاتحى
تهرانتهران62 درصد79 درصد3 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
بتول خيامى
خراسان رضويمشهد61 درصد85 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
راضيه صادقى
تهرانتهران60 درصد82 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
شاهين احمدى بريس
تهرانتهران60 درصد79 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
بهاره بساكى
تهرانتهران60 درصد78 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ميلاد علائى مهر
خراسان رضويمشهد59 درصد87 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
زينب خدامردى
تهرانتهران59 درصد80 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مريم متين
تهرانتهران59 درصد76 درصد3 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
بهناز كاظمى
خراسان رضويمشهد58 درصد87 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه محمدنژاد
گيلانرشت58 درصد86 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
امير قاسمى
تهرانتهران58 درصد81 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
كاوه حسين پوركمالى
البرزفرديس57 درصد89 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
سيدمحمد سادات رسول
البرزكرج57 درصد83 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
عليرضا وحيدى
تهرانتهران57 درصد82 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
سهيل نگاهى
تهرانتهران57 درصد81 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
نسيم دژگر
گيلانرشت57 درصد80 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
شكيبا دلشاد
تهرانتهران56 درصد82 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
مهران انصارى پور
تهرانتهران56 درصد81 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
ابراهيم قانونى
تهرانتهران56 درصد81 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
فاطمه افچنگى
خراسان رضويسبزوار55 درصد86 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ساناز افراز
گيلانرشت55 درصد85 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سيده سكينه تراهى
تهرانتهران55 درصد83 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
مهران اميدى
تهرانتهران55 درصد80 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
ثريا كمر روستا
البرزكرج55 درصد80 درصد3 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
مجتبى ميرمحمدلو
البرزكرج54 درصد86 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عباس مستقيم
تهراناسلام‌شهر54 درصد85 درصد2 کلاس از 2 کلاس رفع اشکال
ادليا داودپور
تهرانتهران53 درصد84 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ميلاد مترصد
تهرانتهران53 درصد83 درصد4 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
سپيده بنى هاشم
تهرانتهران53 درصد77 درصد5 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سميرا چراغى
تهرانرباط كريم50 درصد84 درصد3 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
آرميتا بيات
اصفهانبهارستان50 درصد83 درصد3 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
حسن فرهيد
تهرانتهران50 درصد80 درصد3 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
فاطمه اعتصامى فر
تهرانتهران50 درصد80 درصد2 کلاس از 2 کلاس رفع اشکال
سپيده عباسى فرد
زنجانزنجان69 درصد87 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا روشن بين
مازندرانبابل69 درصد85 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
اميرحسين ترك زاد
تهرانتهران69 درصد84 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سميه كمال الدينى
كرمانبم69 درصد83 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
راحله دشتبان
مازندرانآمل69 درصد82 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سيد سامان مجابى
قزوينمحمديه69 درصد82 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
مريم اسمعيلى
زنجانزنجان69 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ميترا مداح
خراسان رضويمشهد68 درصد89 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
راضيه غلام ابوالفضلى
البرزكرج68 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فيروزه بهروز پور
مركزياراك68 درصد88 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
الهه بابايى
همدانملاير68 درصد85 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا فلاح زاده
يزدابركوه68 درصد85 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سيده معصومه عربى
البرزكرج68 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمدرضا صوفى زاده
خراسان رضويمشهد68 درصد84 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فرزانه شيرازى
تهرانرباط كريم68 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فرشته گراوند
لرستانكوهدشت68 درصد80 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
شادى موذن
تهرانتهران68 درصد76 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
منصوره فعال
خراسان رضويقوچان67 درصد89 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
رعنا جعفرى
خراسان رضويمشهد67 درصد89 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سيد مهدى موسوى
خوزستانزيدون67 درصد89 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا خوش مسلك
البرزشهرجديد هشتگرد67 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمود رحيمى تاكامى
مازندرانساري67 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
نسترن ابراهيم زاده
خراسان شماليشيروان67 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عادل رنجبر
خراسان رضويمشهد67 درصد87 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
معصومه حمداله پور
تهراناسلام‌شهر67 درصد87 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
پريسا خرم
البرزكرج67 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مرضيه ميدانى
يزديزد67 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حسام زينى لشكاجانى
گيلانرودسر67 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ياسمن سلطانزاده
تهرانتهران67 درصد84 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
شهره حسين نسب
كرمانرفسنجان67 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ساناز نوروزى
گيلانرشت67 درصد83 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مريم محمدرضايى
كرمانبافت67 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهديس عزيزپوران
زنجانزنجان67 درصد81 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مريم مهرى
تهرانتهران67 درصد75 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
آرمان بهزادپور
تهرانتهران67 درصد75 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
كيميا تقوايى
خراسان رضويمشهد66 درصد89 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهرناز هادى دهج
يزديزد66 درصد88 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سيده معصومه فاطمى
آذربايجان غربيمياندوآب66 درصد87 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سميرا هنرمند
آذربايجان غربيخوي66 درصد83 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مريم باقرى زاده
كرمانرفسنجان66 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
افسانه السادات رستمكلائى
مازندرانساري66 درصد81 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ليلا عباسى
گيلانرشت65 درصد88 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
پرستو ملكى
تهرانباغستان65 درصد88 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سحر اكبرى
مازندرانآمل65 درصد87 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
هيوا حمزه
تهرانملارد65 درصد87 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حسن سراج
مازندرانساري65 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
رضا موصلى
خراسان رضويمشهد65 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه عليزاده
تهراناسلام‌شهر65 درصد84 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
مهشيد بيات
البرزكرج65 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
رضا پاكدين
خراسان رضويمشهد65 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا مسعودى
اصفهاننجف آباد65 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سميه پاكار
مازندرانقائم شهر65 درصد81 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عباس اسماعيلى
تهرانتهران65 درصد79 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مائده حاجى على
تهرانتهران65 درصد76 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سجاد ميرزائى
البرزهشتگرد64 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه موسى خانى
مركزياراك64 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ميلاد كلاته
تهرانرباط كريم64 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمدرضا يكتاپرست
سمنانشاهرود64 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مجتبى غافلى
اصفهانآران و بيدگل64 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ساجده خاكزاد
خراسان رضويمشهد64 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فرانك فيضى
لرستانكوهدشت64 درصد84 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
اميد پوردهقان
البرزهشتگرد64 درصد83 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمد يزدى نژاد
تهرانشهرري64 درصد83 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
شهاب شهيدى
تهرانتهران64 درصد81 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حسين بختيارى
البرزكرج64 درصد81 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهشيد دبيرى
فارسشيراز64 درصد80 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حسين كرمى
کرمانشاهكرمانشاه64 درصد80 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
غزل حسينى
تهرانتهران64 درصد80 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
محمد فرخ كاظميان
خراسان رضويمشهد64 درصد80 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمدامين وفايى تاج خاتونى
البرزكرج64 درصد80 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حسين سخنور
تهرانتهران64 درصد79 درصد2 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
سپهر قاضى زاهدى
تهرانتهران64 درصد77 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ياسمن اسدى
تهراناسلام‌شهر63 درصد88 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مرضيه فوادالدينى
خراسان جنوبيبيرجند63 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
پروانه محمدى
مازندرانساري63 درصد88 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه رهى
مازندرانبابل63 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حسين حاجيان اسرمى
مازندرانساري63 درصد87 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مريم موسى لو
آذربايجان غربيخوي63 درصد87 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
الناز سعيدى
آذربايجان شرقيمرند63 درصد87 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
معصومه ارمندپور
البرزهشتگرد63 درصد85 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
شاهين كامرانى
خراسان رضويمشهد63 درصد85 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
رقيه سليمانى
آذربايجان غربيخوي63 درصد85 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
تبسم زنديه
تهراناسلام‌شهر63 درصد84 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمدعلى يوسفى
گيلانرودسر63 درصد83 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
درسا طرفه
گيلانرشت63 درصد82 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سهيلا ابراهيم زاده
گلستانگنبد63 درصد82 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
دلناز قدمى
مازندرانساري63 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مائده ابراهيم نيا
تهرانتهران63 درصد81 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
صفورا ارشاد
فارسجهرم63 درصد81 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
پريسا شيرزاد
مركزياراك63 درصد80 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ليلا كريمى
اصفهانبهارستان62 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سيد مرتضى قاضوى
گلستانمينودشت62 درصد88 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عاطفه همايونى
اصفهاننجف آباد62 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
الهام قاسمى
مركزيساوه62 درصد87 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
اسماء عربى
خراسان رضويمشهد62 درصد87 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
على مرادى
تهراناسلام‌شهر62 درصد87 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
اميدرضا كلاهدوزمقدم
خراسان رضويمشهد62 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سيده زينب موسوى اوريمى
مازندرانقائم شهر62 درصد85 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه رمضانى شيخ آباد
خراسان جنوبيبيرجند62 درصد85 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
رعنا تقى زاده
آذربايجان غربيخوي62 درصد83 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا پيدايش
خوزستانبهبهان62 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عاطفه نجف پور
فارسشيراز62 درصد81 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
معصومه صالحى
تهرانتهران62 درصد80 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مينا زارعى
اصفهاناصفهان62 درصد80 درصد1 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
الناز اخرتى محمودآبادى
البرزكرج61 درصد89 درصد2 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
سعيد نصيرى
تهرانملارد61 درصد89 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
الناز زاهدى شلمانى
گيلانلنگرود61 درصد89 درصد1 کلاس از 2 کلاس رفع اشکال
توحيد اسدى
خراسان شماليشيروان61 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مسعود ارفعى
مركزياراك61 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
الهه الهيارى
اصفهانآران و بيدگل61 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
رويا وثوقى
يزديزد61 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا ابراهيمى
مركزيساوه61 درصد83 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمد صالح جامى
خراسان رضويخواف61 درصد83 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
الهام خلقى
مازندرانقائم شهر61 درصد81 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهدى اسماعيلى
زنجانخرمدره61 درصد81 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمد ذوالفقارى نژاد
تهرانتهران61 درصد80 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
فاطمه محمدعلى زاده
تهرانتهران61 درصد79 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مارال جانان
تهرانتهران61 درصد77 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سمانه اميرپور
تهرانتهران61 درصد75 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
مليحه بخش پور دروئى
البرزكرج60 درصد89 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
ندا كوهستانى
مازندرانتنكابن60 درصد89 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فرهاد طاهر
آذربايجان غربيخوي60 درصد89 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سوگند فرحان
مازندرانساري60 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا نوروزى دولت آباد
اردبيلاردبيل60 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
رضا قشقايى
تهرانرباط كريم60 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سعيده محمدى
آذربايجان شرقياهر60 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهدى اشرافيان
تهرانرباط كريم60 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمدعلى امينى
اصفهانتيران60 درصد86 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
مرجان گلدار
تهرانشهريار60 درصد85 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
سميرا مقاله
زنجانزنجان60 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
امير مهديخانى سليمانلو
البرزكرج60 درصد83 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سجاد مرادى هنم
لرستانخرم آباد60 درصد83 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محبوبه شهبازى
اصفهاناصفهان60 درصد83 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
سوگند شاورانى
مازندرانقائم شهر60 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
نيلوفر زارع
گيلانرشت60 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
اسماعيل حسين زاده
اصفهاننجف آباد60 درصد81 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سمانه گرمه اى
لرستاندورود60 درصد80 درصد1 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
فرحناز فريد پور
اصفهاناصفهان60 درصد80 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عرفان شيخ حسين
تهرانتهران60 درصد79 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
هيلدا زجاج پور
كرمانكرمان59 درصد89 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مصطفى خدابنده لو
مركزيساوه59 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا نوروزى
مركزياراك59 درصد87 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فرشته پورشعبان اوشيبى
مازندرانبابل59 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سحر حسن زاده
آذربايجان غربيخوي59 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سجاد همراهى
البرزمحمد شهر59 درصد85 درصد1 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
الهه حميدى فرد
آذربايجان غربيخوي59 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حسين شقاقى
تهرانتهران59 درصد83 درصد2 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
امين صالح پور
تهرانتهران59 درصد83 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سكينه توكلى
مازندرانآمل59 درصد83 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مرضيه اسلامى
مازندرانچالوس59 درصد81 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سعيد بابايى
همدانملاير59 درصد80 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عاطفه صالحى
تهرانتهرانسر59 درصد80 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
رزمين جعفرى
تهرانتهران59 درصد78 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمد حسين باقرى
تهرانتهران59 درصد77 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سيد اميد آرامش
تهرانتهران59 درصد76 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه احمدى
مازندرانبابلسر58 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
رسول عشق بين
آذربايجان غربيسلماس58 درصد87 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
احسان سياح حصارى
خراسان رضويتربت حيدريه58 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
امير سهرابى
تهرانشهر قدس58 درصد86 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سيما سعيد
خراسان رضويمشهد58 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
گلنوش شريفى
اصفهاناصفهان58 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
نعيمه عليمردان
خراسان رضويتربت حيدريه58 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه طاهر
آذربايجان غربيخوي58 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهتاب فضلى
يزديزد58 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حديث گركانى نژاد
كرمانبم58 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فرحروز فهيمى
اردبيلاردبيل58 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمد شاه محمدى
البرزكرج58 درصد83 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمد خليلى
اصفهاناصفهان58 درصد83 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
كيانا ارجمندى
تهرانتهران58 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمد غلامى
خراسان رضويمشهد58 درصد82 درصد2 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
حسن بختيارى
البرزكرج58 درصد81 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سيمين عصمتى
خراسان شماليبجنورد58 درصد81 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
هادى مصرنيا
تهرانتهران58 درصد80 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
على پرستار
اردبيلاردبيل58 درصد80 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
على فيروزنيا
تهرانتهران58 درصد79 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عليرضا اميرى
تهرانتهران58 درصد76 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهسا گوهرى
خراسان رضويمشهد57 درصد88 درصد2 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
سيده فائزه معتمدى
مازندرانتنكابن57 درصد87 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مژگان معافى
مازندرانتنكابن57 درصد87 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سميه جواهرى
كرمانسيرجان57 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
آيسان لطفى
البرزكرج57 درصد84 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه كريمى
مركزياراك57 درصد84 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
نرگس اسحاقى
خراسان جنوبيسرايان57 درصد84 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
محمد طاهرى زاده تبار
البرزكرج57 درصد84 درصد2 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
زهرا سورانى
اصفهاننجف آباد57 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه بختيارى
زنجانخدابنده57 درصد83 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ستاره جلاير نژاد
مركزياراك57 درصد82 درصد1 کلاس از 2 کلاس رفع اشکال
مهديه سمنانى
مركزيساوه57 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
رعنا آتش افروز
آذربايجان شرقيبناب57 درصد81 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهره محمودى
مركزياراك57 درصد81 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سامان ابراهيمى
مركزياراك57 درصد81 درصد1 کلاس از 2 کلاس رفع اشکال
سولماز اسماعيلى
آذربايجان شرقيميانه57 درصد80 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
رضا عزيزى
کرمانشاهسرپل ذهاب57 درصد80 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
محمدحسين محمدى خو
تهرانتهران57 درصد76 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
زينب عزيزى بالابيگلو
اردبيلاردبيل56 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سهيل نيك مهر
خراسان رضويمشهد56 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حميده طبسى نژاد
كرمانبم56 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
الناز قربانى فرد
زنجانزنجان56 درصد85 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
شيما كى خانى
آذربايجان غربيخوي56 درصد84 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
على نجفى
خراسان رضويمشهد56 درصد83 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سميرا ابراهيمى
مازندرانآمل56 درصد83 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه زمانى
گيلانكلاچاي56 درصد82 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهيار ساجدى
اردبيلاردبيل56 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا سرائى
خراسان رضويقوچان56 درصد82 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
آرزو دوستى
لرستانكوهدشت56 درصد81 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زليخا توماج
گلستانبندرتركمن56 درصد80 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
كامران قربانيان
زنجانزنجان56 درصد80 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عليرضا بختيارى
تهرانتهران56 درصد79 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
رضا كامرانى
تهرانتهران56 درصد78 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
امير مسعود شعبانى نيا
تهرانتهران56 درصد75 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه مهدى
تهرانگلستان55 درصد89 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
شيوا آقايى
آذربايجان شرقيمرند55 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمدحسين حاجى مزدارانى
تهرانورامين55 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا عباسى
خراسان رضويسبزوار55 درصد87 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
هستى عباسى
گيلانرشت55 درصد86 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
صديقه پورايمان پرست
گيلانرشت55 درصد86 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ليلا كريم زاده
گيلانحويق55 درصد86 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
على پوررحيمى
آذربايجان شرقيسراب55 درصد85 درصد1 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
نفيسه جمشيدى
آذربايجان شرقيمرند55 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
نسرين كاظمى
كرمانرفسنجان55 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مليحه پورمحمد
خراسان رضويدر‌گز55 درصد83 درصد1 کلاس از 2 کلاس رفع اشکال
مهديس طالبى
سمنانشاهرود55 درصد82 درصد1 کلاس از 2 کلاس رفع اشکال
صوفيا مهديزاده
تهرانتهران55 درصد80 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
خليل عباسى
آذربايجان غربيخوي55 درصد80 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ياسمن طهماسبى
تهرانتهران55 درصد77 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عليرضا سبزى فينى
تهرانتهران55 درصد75 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
هما امامى
تهرانتهران55 درصد75 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
رجا مهدوى گله كلايى
مازندرانساري54 درصد89 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
معصومه رضايى اصل
مركزيساوه54 درصد88 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مليحه انصارى راد
خراسان رضويمشهد54 درصد88 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مونا كلاته عربى
سمنانسمنان54 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عطيه نظامى
مركزياراك54 درصد85 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمد ابراهيم فرخارى
خراسان رضويمشهد54 درصد85 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
هانيه خسرو منش
اصفهاناصفهان54 درصد85 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه عمرانى
خراسان شماليآشخانه54 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
اميررضا جمعه نژاد
خراسان رضويمشهد54 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سيده سوفيا آتشى
يزديزد54 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
رامتين سنجابى
تهرانتهران54 درصد83 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمد قلجه اى
تهرانتهران54 درصد83 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
الهام هاشمى
آذربايجان شرقيميانه54 درصد83 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
نسترن حيدرى
زنجانزنجان54 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
حامد كبيرى
تهرانتهران54 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمدهاشم صفاخيل
البرزهشتگرد54 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زينب يارى
لرستانكوهدشت54 درصد81 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمدامين جعفريان ريزى
اصفهانزرين شهر54 درصد81 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
طيبه خضرى فرد
كرمانسيرجان54 درصد80 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
راضيه سيف
تهرانتهران54 درصد76 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
نسرين رمضانى شيخ آباد
خراسان جنوبيبيرجند53 درصد89 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سيده سميه دريابرى
مازندرانبابل53 درصد87 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سامان مصطفايى
گيلانحويق53 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سحر آقاخانى
مركزياراك53 درصد85 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سارا نيازى
تهرانتهران53 درصد84 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
على اسمعيل كوره پز
البرزكرج53 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سارا خادمى
خراسان رضويمشهد53 درصد82 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
على عابدى
مركزياراك53 درصد81 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محدثه ابيانه پجويى
تهرانتهران53 درصد80 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ليلى فتحى
آذربايجان غربيمياندوآب53 درصد80 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
على مومنه
کرمانشاهسنقر53 درصد80 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه عباسى قطب آبادى
تهرانتهران53 درصد79 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهدى فرجى
تهرانتهران53 درصد75 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فائزه نجفى
تهرانتهران52 درصد89 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه سنايى
تهرانرباط كريم52 درصد89 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا على زاده
مازندرانچمستان52 درصد89 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سكينه خيرمند
كرمانسيرجان52 درصد89 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهديه حسنى
مازندرانآمل52 درصد87 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مريم منتظرى
اصفهاننجف آباد52 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
منيره جالبى
آذربايجان غربيخوي52 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فرهاد نخستين علاف
اردبيلاردبيل52 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ليلا طهان
تهرانتهران52 درصد84 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
رضوان غياثوند
همدانملاير52 درصد83 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
بهين دريابى
خراسان رضويمشهد52 درصد83 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
اميرحسين افقهى
مازندرانساري52 درصد83 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
شايان يوسفيان
مركزياراك52 درصد80 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مريم يزدانى
اصفهاناصفهان52 درصد80 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ياسمن سليمى
تهرانتهران52 درصد77 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
آرين درودى
تهرانتهران52 درصد76 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
عماد شهبازى
تهرانتهران52 درصد76 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
آروتين ماطاووسيان
تهرانتهران52 درصد76 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
على صادقى
مركزياراك51 درصد87 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فواد پوردانا
البرزكرج51 درصد80 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مژگان سادات محمودى
تهرانتهران51 درصد76 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مژگان شاكرى
خراسان رضويمشهد50 درصد89 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سيدمحمدرضا نقيبى حسينى
خراسان رضويمشهد50 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهشاد مساحى
اصفهاناصفهان50 درصد88 درصد2 کلاس از 3 کلاس رفع اشکال
معصومه نعمتى نوا
مازندرانآمل50 درصد88 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
شيرين حاج هاشم خانى
اصفهاناصفهان50 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ساره حسين زاده اكبرآبادى
كرمانرفسنجان50 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محبوبه آقاباقرى
يزديزد50 درصد88 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زهرا خمسه
قزوينقزوين50 درصد87 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
زينب رزمجو
خراسان شماليبجنورد50 درصد87 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سوسن اعزامى
آذربايجان غربيخوي50 درصد87 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
پريسا نمادى اسلام
اردبيلاردبيل50 درصد87 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهين حاجى محمدى
آذربايجان شرقيمرند50 درصد86 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محسن خليلى
مازندرانساري50 درصد86 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سعيد وارسته
خراسان رضويمشهد50 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
الهام خدادادئى
اصفهاننجف آباد50 درصد86 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سميه عينى
مركزياراك50 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
محمدجواد صادقى
مركزياراك50 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه عرب نژاد
خراسان شماليبجنورد50 درصد85 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فاطمه آب روش
كرمانرفسنجان50 درصد85 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ليلى نظيف
تهرانتهران50 درصد84 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
فائزه كاملى
خراسان رضويمشهد50 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
شيدا لطف اللهى اردبيلى
اردبيلاردبيل50 درصد84 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سميه سوزنده
خراسان جنوبيبيرجند50 درصد83 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
محمدصادق ابراهيمى
تهراناسلام‌شهر50 درصد83 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سميه نورى
همدانملاير50 درصد83 درصد3 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
فائزه صالحى
اصفهانمباركه50 درصد83 درصد2 کلاس از 4 کلاس رفع اشکال
كبرى پاليز
آذربايجان غربيمياندوآب50 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
ليلا برائى نژاد
كرمانبم50 درصد82 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
غزل طهماسبى
تهرانتهران50 درصد81 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سپيده اكبرى
مازندرانآمل50 درصد81 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهدى روستايى
همدانملاير50 درصد81 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
سوده يارمند
آذربايجان غربيخوي50 درصد81 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
نگاره شهبازى
زنجانزنجان50 درصد80 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
بهنام عباس نژاد
تهرانتهران50 درصد76 درصد4 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
نسيم جعفرقلى
تهرانتهران50 درصد75 درصد3 کلاس از 5 کلاس رفع اشکال
مهدى قيصرى
خوزستانبهبهان93 درصد91 درصد
مهسا نظرزاده
لرستانخرم آباد92 درصد92 درصد
مصطفى صالحى
فارسبالاده كازرون83 درصد93 درصد
على صمديان
اصفهانكاشان83 درصد91 درصد
مريم پژوهان فر
خراسان شمالياسفراين80 درصد91 درصد
مريم همتى
سمنانسمنان80 درصد90 درصد
ريحانه رحمانى
اصفهانخوانسار80 درصد90 درصد
مهناز لقمانى
خراسان رضويمشهد78 درصد96 درصد
يعقوب وردى
گلستانكلاله78 درصد93 درصد
عادله بابايى خسروشاهى
آذربايجان شرقيخسروشاه76 درصد95 درصد
ياسر حسن زاده طبسى
خراسان جنوبيفردوس75 درصد98 درصد
كاوان عظيمى
كردستانسروآباد74 درصد99 درصد
سونا چائيچى منصور
گيلانلاهيجان74 درصد90 درصد
روناك اسدى
كردستانسنندج73 درصد96 درصد
مليحه عبدوس
سمنانسمنان73 درصد94 درصد
فرزانه سه چوبى
خراسان رضوينيشابور73 درصد92 درصد
محمدطه ابراهيمى
اصفهانكاشان73 درصد91 درصد
ابوالفضل حاجى بابايى
قمقم73 درصد90 درصد
حليمه احمدنژاد
آذربايجان غربيبوكان72 درصد96 درصد
سورى راجى
مازندراننور71 درصد96 درصد
نسرين سهيلى
آذربايجان غربيبوكان71 درصد92 درصد
مهراد عمرانى
آذربايجان شرقيتبريز71 درصد92 درصد
محمدنويد گنجى
كردستانسنندج71 درصد92 درصد
رعنا ناصرى
ايلامسرابله71 درصد91 درصد
دلشاد ابراهيم شريفى
آذربايجان غربيمهاباد71 درصد90 درصد
مرضيه دفترى
قمقم70 درصد94 درصد
فريبا خيرى
چهارمحال بختياريكيار70 درصد93 درصد
حميد باى
گلستانگنبد70 درصد92 درصد
مريم احمدى مطلق
گيلانصومعه سرا70 درصد91 درصد
غزاله نعمت الهى
فارسآباده70 درصد90 درصد
فائزه حسن على محمدى
كرمانكشكوئيه رفسنجان70 درصد90 درصد
آمال شرفا
خوزستاندشت آزادگان71 درصد87 درصد
على صالحى ميشانى
چهارمحال بختياريفلارد79 درصد83 درصد
زهرا ناظم تقوى
خراسان رضويمشهد73 درصد86 درصد
الهام مبينى
البرزكرج93 درصد86 درصد
نعيمه محمودى
تهرانبومهن89 درصد89 درصد
سجاد بكائيان
خراسان رضوينيشابور87 درصد89 درصد
حميد بابايى
گيلانلنگرود86 درصد84 درصد
بهاره رحيمى
گيلانفومن85 درصد89 درصد
سعيده رجبلو
گلستانراميان84 درصد85 درصد
فاطمه محمدى
قمقم84 درصد82 درصد
سيده محبوبه حسينى قيرى
فارسقير و كارزين83 درصد87 درصد
راضيه كديور
فارسآباده83 درصد87 درصد
شهره سهرابى
گيلانرضوانشهر83 درصد86 درصد
فاطمه شمسى
فارسخنج83 درصد84 درصد
سيداحسان شاهميرى
سمنانسمنان83 درصد84 درصد
الهه ردانى پور
چهارمحال بختياريشهركرد82 درصد89 درصد
ليلا شيرى
قمقم81 درصد85 درصد
ليلا دادرسى
آذربايجان غربيقره‌ضياءالدين80 درصد89 درصد
مصطفى خوشاب
كرمانبافت80 درصد87 درصد
اكبر سبزوار
لرستاندوره80 درصد84 درصد
شكوفه فراوش
خوزستانماه شهر80 درصد80 درصد
مرتضى قاسمى
مازندرانزيراب سوادکوه79 درصد84 درصد
مرتضى جبارپور اقدم
آذربايجان شرقيتبريز79 درصد84 درصد
هاجر ارسى
آذربايجان شرقيهشترود79 درصد81 درصد
ايمان مهمان نواز
گيلانكوچصفهان78 درصد88 درصد
زهرا عسگرى
زنجانخرمدره78 درصد86 درصد
مليحه عليزاده
آذربايجان غربياروميه78 درصد86 درصد
عقيل سعيداوى
خوزستاندشت آزادگان76 درصد89 درصد
شيرين صوفى
آذربايجان غربيبوكان76 درصد87 درصد
الهه رضوانى پور
قمقم76 درصد85 درصد
سيد حسين حسينى
فارسداراب76 درصد81 درصد
مهران جانى
خراسان جنوبيقائن76 درصد80 درصد
حميده كدورى
كرمانرستم آباد75 درصد89 درصد
الناز محمد جعفرزاده
آذربايجان شرقيملكان75 درصد88 درصد
اميرحسين حاجى بابايى
قمقم75 درصد87 درصد
زينب رحمانى
فارسآباده75 درصد86 درصد
مجيد ميرزايى
كرمانمس سرچشمه75 درصد85 درصد
فرشته جهانيان
همداننهاوند75 درصد84 درصد
حامد طاهرى
يزديزد75 درصد84 درصد
زهرا موحدى
قمقم75 درصد84 درصد
امير ارسلان اطاعتى
خوزستاناهواز75 درصد82 درصد
عليرضا سليمانى
گلستانگميشان75 درصد82 درصد
ويدا على جانى
گيلانچابكسر75 درصد80 درصد
سمانه بيدختى
خراسان رضوينيشابور74 درصد88 درصد
آرزو سليمانى
آذربايجان شرقيمراغه74 درصد88 درصد
سيدمرتضى اسلامى
خراسان جنوبيبيرجند74 درصد84 درصد
راحله ارجمند
قمقم74 درصد83 درصد
شاهو نورى
کرمانشاهجوانرود74 درصد81 درصد
سجاد على پور
گيلانصومعه سرا73 درصد89 درصد
زهراسادات حسينى
قمقم73 درصد86 درصد
سحر كلايى
قمقم72 درصد87 درصد
معصومه دمندان
گيلانلاهيجان72 درصد86 درصد
مريم قياسى
لرستانخرم آباد72 درصد86 درصد
جليل الهوردى پور
آذربايجان غربيخوي72 درصد83 درصد
على كرمى راد
کرمانشاهجوانرود72 درصد80 درصد
سيدزبير شيخ احمدى
كردستانسنندج71 درصد89 درصد
فاطمه قاسمى
چهارمحال بختياريفارسان 71 درصد88 درصد
فرزانه صفرزاده
فارسخشت71 درصد87 درصد
محمدمهدى شيروانى
كرمانكرمان71 درصد84 درصد
گزل تكه
گلستانگنبد71 درصد84 درصد
حميد شمس‌الهى
همدانتويسركان71 درصد83 درصد
على سورى
سمنانسمنان70 درصد83 درصد
آزاده قربانى
خراسان رضويخواف70 درصد82 درصد
ناصر ساكت تبار
مازندرانمحمودآباد70 درصد82 درصد
فاطمه اخبارى
فارساستهبان70 درصد81 درصد
ابراهيم نقدى بابائى
مازندرانفريدون كنار70 درصد80 درصد
خليل حميدى
هرمزگانپارسيان70 درصد80 درصد
فاطمه امامى
کرمانشاهجوانرود63 درصد96 درصد
اميد غلامى
سمنانشاهرود63 درصد90 درصد
زهرا باقريان
اصفهانفلاورجان62 درصد90 درصد
سربيشه دختر
كهكيلويه و بويراحمدگچساران50 درصد100 درصد
فاروق عزيزى
کرمانشاهجوانرود69 درصد94 درصد
زليخا وهابى
کرمانشاهروانسر68 درصد93 درصد
نگين مهترى
اردبيلمشكين شهر68 درصد91 درصد
ابراهيم قوى
خراسان رضويبجستان68 درصد91 درصد
مسعود مرادى
چهارمحال بختياريكيار67 درصد97 درصد
مهرانه نباتى
همدانبهار67 درصد96 درصد
سهيلا ارس زاده
آذربايجان غربياشنويه67 درصد94 درصد
نسترن سطوتى
همدانبهار67 درصد94 درصد
ميديا رضازاده
آذربايجان غربيسردشت67 درصد93 درصد
نگين وكيلى
كردستانسنندج67 درصد93 درصد
مليحه شفيعى
كرمانكرمان67 درصد90 درصد
آرش صالحى
چهارمحال بختياريفارسان 67 درصد90 درصد
رويا اميرى
ايلامدره شهر66 درصد96 درصد
عليرضا جعفرى نيا
قمقم65 درصد93 درصد
ساناز ترشيزى
خراسان جنوبيبيرجند65 درصد91 درصد
سميرا جامعى
اصفهاناصفهان65 درصد90 درصد
ربابه رحمن زاده
آذربايجان شرقيآذرشهر65 درصد90 درصد
فاطمه حمزه
چهارمحال بختياريكيار63 درصد97 درصد
الناز انتصارى
آذربايجان شرقيآذرشهر63 درصد96 درصد
رقيه قنبر پور
آذربايجان شرقيممقان63 درصد96 درصد
عبدالقيوم ارباب
خراسان رضويتايباد63 درصد95 درصد
مهدى عباسى
آذربايجان شرقيمراغه63 درصد94 درصد
عيسى محمودزاده مرقى
اصفهانكاشان63 درصد91 درصد
رحيم توتونچيان
آذربايجان شرقيآذرشهر62 درصد90 درصد
نرگس امانى
گيلانلنگرود62 درصد90 درصد
هادى بهرامى
قمقم62 درصد90 درصد
هاجر كشاورزيان
اصفهانفلاورجان61 درصد92 درصد
رامين داداش پور
آذربايجان شرقيتبريز61 درصد91 درصد
رضا رفيعى پور
گيلانلاهيجان61 درصد90 درصد
غفار ولدبيگى
کرمانشاهروانسر61 درصد90 درصد
پيام محمدى سمانى
كردستانسنندج60 درصد100 درصد
محمدرضا حاجى زاده
كرمانكرمان60 درصد92 درصد
فرشاد آذين فام
آذربايجان شرقيمراغه59 درصد94 درصد
اميد عباس زاده
آذربايجان شرقيتبريز59 درصد90 درصد
محمد نصرتى
قمقم58 درصد93 درصد
منصوره شوريابى
خراسان رضوينيشابور58 درصد91 درصد
سمانه مرآتى
خراسان رضوينيشابور58 درصد91 درصد
امين شرق
آذربايجان شرقيتبريز58 درصد91 درصد
آيدا علاقه بند بهرامى
كردستانسنندج58 درصد91 درصد
فرزانه راهى
كهكيلويه و بويراحمدگچساران58 درصد90 درصد
زهرا صالحى ميشانى
چهارمحال بختياريفلارد58 درصد90 درصد
على نجات بخش
قمقم57 درصد97 درصد
ساينا ترابى
آذربايجان شرقيتبريز57 درصد96 درصد
محمد بناء
اصفهانزواره اردستان57 درصد95 درصد
اعظم شهرزاد خشندرق
آذربايجان شرقيتبريز57 درصد95 درصد
شيدا باقرى قانعى
گيلانصومعه سرا57 درصد95 درصد
فريده ريسمانكار
اصفهاناصفهان57 درصد92 درصد
زينب رضايى
تهرانورامين57 درصد91 درصد
محمد اصلاحى
گيلانصومعه سرا57 درصد91 درصد
جاويد جعفرى
قمقم57 درصد91 درصد
وحيد حسنى
كهكيلويه و بويراحمدگچساران57 درصد90 درصد
مريم نظرى
فارسآباده56 درصد92 درصد
مليحه سعيدى
خراسان رضويمشهد56 درصد91 درصد
نسيم شهسوارى باهر
آذربايجان شرقيتبريز56 درصد90 درصد
حميده بهرامى
قمقم55 درصد98 درصد
سميه ربيعى
اصفهانشهرضا55 درصد94 درصد
بهمن ‌لك‌
لرستانازنا55 درصد91 درصد
عليرضا مقيمى
همداننهاوند55 درصد90 درصد
عبدالله طاهرى لدارى
مازندرانبندپي55 درصد90 درصد
مينا فضل آذرشربيانى
آذربايجان شرقيتبريز54 درصد97 درصد
زهرا سرتيبى
آذربايجان شرقيمراغه54 درصد94 درصد
سميرا آقاپورشاهگلى
آذربايجان شرقيتبريز54 درصد91 درصد
سيد احمد وسمه گر
خوزستاندزفول54 درصد90 درصد
زهرا زاهدى
كهكيلويه و بويراحمدگچساران53 درصد95 درصد
حسين برمكى
كردستانبانه53 درصد94 درصد
راضيه رضايى
اصفهانفلاورجان53 درصد92 درصد
ياسمين فيضى
چهارمحال بختياريفرخ شهر53 درصد92 درصد
نگار رحيمى
آذربايجان شرقيتبريز53 درصد90 درصد
اكرم خواجوى
خراسان رضويبجستان53 درصد90 درصد
حسن عبادپور
آذربايجان شرقيممقان52 درصد95 درصد
فريما مقرى
آذربايجان شرقيتبريز52 درصد93 درصد
سميه نبى
اصفهانفلاورجان51 درصد92 درصد
كيوان موقوفه
کرمانشاهكرمانشاه50 درصد97 درصد
فهيمه الله دادى
خراسان رضويتايباد50 درصد94 درصد
بتول هدايتى
خراسان شمالياسفراين50 درصد94 درصد
مريم بيگ زاده
اردبيلاردبيل50 درصد94 درصد
عاطفه سلطان پورسردرود
آذربايجان شرقيسردرود50 درصد93 درصد
مجتبى مسعودى
فارسآباده50 درصد92 درصد
ديمن شريفى
آذربايجان غربيبوكان50 درصد92 درصد
ناهيده ابراهيمى
آذربايجان شرقيبستان آباد50 درصد92 درصد
سميه دهقانى
فارسبالاده كازرون50 درصد91 درصد
ليلا عرب شيبانى
فارسآباده50 درصد91 درصد
فرحناز نوشاديان
كهكيلويه و بويراحمدگچساران50 درصد91 درصد
رويا ايمانى
خراسان شمالياسفراين50 درصد90 درصد
الهام شيبانى تذرجى
كرمانبافت69 درصد86 درصد
ميتراسادات حسينى
تهرانپيشوا69 درصد84 درصد
بهروز نائيج نورى
مازندراننور69 درصد83 درصد
ندا سيداشرفى
آذربايجان غربياروميه69 درصد83 درصد
طوبى شكوهى
خراسان رضويتايباد69 درصد80 درصد
عذرا اسدى
بوشهربندر دير68 درصد88 درصد
حسين قشلاق خسروشاهى
آذربايجان شرقيخسروشاه68 درصد87 درصد
حسين برزوئى
چهارمحال بختياريلردگان68 درصد87 درصد
فريبا توكلى
قمقم68 درصد86 درصد
زهره رحيمى
فارسآباده68 درصد83 درصد
بهنام اكرمى
خراسان رضوينيشابور68 درصد82 درصد
الهه سنگ سفيدى
گلستانراميان68 درصد82 درصد
زهرا مهرى
اصفهانفلاورجان67 درصد89 درصد
پويان مرشدى
همداننهاوند67 درصد89 درصد
فريده اله ويردى نژاد
آذربايجان شرقيملكان67 درصد88 درصد
ميثم گل محمدى
کرمانشاهسرپل ذهاب67 درصد88 درصد
ميثم مستاجران
اصفهانشاهين شهر67 درصد87 درصد
رشيد شاكرى مقدم
خراسان رضوينيشابور67 درصد86 درصد
الهه سنگ‌سفيدى
گلستانآزادشهر67 درصد86 درصد
سميه رحيمى ريگى
چهارمحال بختياريلردگان67 درصد86 درصد
حليمه صراف
قمقم67 درصد86 درصد
مهدى جعفرى
همدانبهار67 درصد85 درصد
زينب اسماعيل زاده
بوشهربندر ديلم67 درصد84 درصد
فرشاد كاظمى نامور
البرزكرج67 درصد83 درصد
زهرا محمدى
يزديزد67 درصد83 درصد
پريسا مينايى
خراسان رضويتربت جام67 درصد82 درصد
الهام احمدزاده
خراسان رضويكاشمر67 درصد82 درصد
سمين صبورى
آذربايجان غربيشوط67 درصد82 درصد
فائزه پاك بين
قمقم67 درصد82 درصد
كوثر رسولى
مازندرانبهنمير67 درصد82 درصد
سيده زهرا هاشمى
خراسان جنوبيبيرجند67 درصد81 درصد
ميلاد صانعى
اصفهانخوانسار67 درصد81 درصد
سعيد فروغى
خراسان رضويقوچان67 درصد80 درصد
رضا صادق نژاد
مازندرانسوادكوه67 درصد80 درصد
سمانه فرزانه
فارسداراب67 درصد80 درصد
عيسى گلابى
بوشهربندر دير67 درصد80 درصد
حشمت اميرى
ايلامدره شهر66 درصد89 درصد
ناهيد غلامى
قمقم66 درصد85 درصد
على عزيزى
آذربايجان شرقيتبريز66 درصد81 درصد
زهرا كمالى
كرمانكرمان65 درصد87 درصد
مصطفى اسدالهى
قمقم65 درصد84 درصد
حسن فتحى
خراسان رضوينيشابور65 درصد83 درصد
نوذر كريمى
خوزستانشوشتر65 درصد81 درصد
ياسمن رستگارپور
خوزستانماه شهر65 درصد80 درصد
محمد محمودزاده
آذربايجان غربيپيرانشهر64 درصد89 درصد
رحيم خيرگو
گلستانگنبد64 درصد89 درصد
سميه رشيدى
آذربايجان غربيسردشت64 درصد88 درصد
فاطمه صابر زيده سرائى
گيلانصومعه سرا64 درصد87 درصد
چيمن پورمكرى
كردستانسقز64 درصد86 درصد
مينا حميديان
آذربايجان شرقيتبريز64 درصد85 درصد
اكرم جعفرپور
آذربايجان غربيشوط64 درصد83 درصد
فريبا آبرين
چهارمحال بختياريلردگان64 درصد82 درصد
زهرا صدفى
قمقم64 درصد82 درصد
هاله اميرنهاوندى رهبر
آذربايجان شرقيمراغه64 درصد81 درصد
سيده آزاده راستگوى حقى
گيلانلاهيجان64 درصد80 درصد
احسان ربيعى
گيلانلاهيجان64 درصد80 درصد
ميلاد فرخزاد
كردستانسنندج63 درصد87 درصد
نير حكيمى
آذربايجان شرقيمراغه63 درصد86 درصد
ساريسا خسروى قشلاق
كردستانسقز63 درصد85 درصد
مهدى باغيانى
يزديزد63 درصد85 درصد
حسن خدمتى
تهرانورامين63 درصد84 درصد
فاطمه سخندان
قمقم63 درصد84 درصد
سعيد رجبى پور
كرمانكرمان63 درصد81 درصد
سيدحسن حسينى يزدى
قمقم63 درصد81 درصد
حسين روح اله پور
تهرانشهريار63 درصد80 درصد
سارا ليموچى
خوزستانمسجدسليمان63 درصد80 درصد
فاطمه اسلامى پور
سمنانسمنان62 درصد89 درصد
حسين محمدى
قمقم62 درصد89 درصد
سونيا سليمى نيا
آذربايجان شرقيتبريز62 درصد87 درصد
مهدى رازى
همدانبهار62 درصد86 درصد
محمدكاظم احمدگل
قمقم62 درصد83 درصد
محمدرضا بابااحمدى
قمقم62 درصد81 درصد
سميه شجاع
خراسان شمالياسفراين61 درصد89 درصد
فاطمه ابراهيم پور
اردبيلمشكين شهر61 درصد88 درصد
سجاد اميرپور
يزديزد61 درصد85 درصد
سميه رضوانى پور
قمقم61 درصد83 درصد
فائقه ابطحى
مازندراننور61 درصد82 درصد
سلمان كرمى
آذربايجان غربيتكاب61 درصد81 درصد
امير حسن پور
اصفهانفلاورجان60 درصد89 درصد
سوگند جهانسوزى
سمنانسمنان60 درصد89 درصد
صابر اسلام
كرمانكرمان60 درصد88 درصد
حانيه سادات فخر زارع
قمقم60 درصد86 درصد
پريسا محمدى
همدانرزن60 درصد84 درصد
محمدحسين هاشمى
آذربايجان غربيمياندوآب60 درصد83 درصد
رقيه خاكپور
آذربايجان شرقيمراغه60 درصد83 درصد
الهام اقبالى فر
آذربايجان شرقيملكان60 درصد83 درصد
زهرا رضايى
خوزستانانديمشك60 درصد82 درصد
مهدى رجبى
مركزياراك60 درصد82 درصد
فاطمه غلامحسينى
زنجانخرمدره60 درصد81 درصد
سرور قاسمى
اصفهانبهارستان60 درصد81 درصد
آزاد صوفى
آذربايجان غربيبوكان60 درصد81 درصد
مهدى حسينى
قمقم60 درصد81 درصد
رضا سجادى فر
خوزستانبهبهان59 درصد89 درصد
آرمان اسلامى
مازندراننور59 درصد88 درصد
فريدون احمدى
خوزستانلالي59 درصد87 درصد
على حسينى
اصفهاندهاقان59 درصد86 درصد
حميد ظاهرى
همدانتويسركان59 درصد86 درصد
زهره تركيان
اصفهانداران59 درصد85 درصد
امين قديميان
آذربايجان شرقيتبريز59 درصد85 درصد
صادق طلائى فر
كهكيلويه و بويراحمددهدشت59 درصد85 درصد
سونيا مقسومى
خراسان رضويفريمان59 درصد84 درصد
امين محمدى
اصفهانفلاورجان59 درصد84 درصد
پويا محمدى ريكان
آذربايجان غربياروميه59 درصد83 درصد
اعظم سنگ سفيدى
گلستانراميان59 درصد83 درصد
اوغول سونا برون دوجى
گلستانمراوه تپه59 درصد82 درصد
زهره سعادتى
همدانتويسركان59 درصد82 درصد
امير استانستى
خراسان جنوبيبيرجند59 درصد81 درصد
سيده صفيه موسوى
بوشهربندر دير59 درصد81 درصد
سيده مريم بخشايش
خوزستاندزفول59 درصد80 درصد
نگين گوگانى
آذربايجان شرقيتبريز59 درصد80 درصد
عفت عسكرى مقدم
گيلانكياشهر59 درصد80 درصد
فوزيه اكبرى
بوشهربرازجان59 درصد80 درصد
فاطمه عبداله زاده
فارساستهبان58 درصد87 درصد
كبرى كاويان
مازندرانگلوگاه58 درصد87 درصد
مهسا باقرپور
مازندراناميركلا58 درصد87 درصد
فاطمه تقوى نيا
خوزستاندزفول58 درصد86 درصد
زيبا سبزوار
لرستاندوره58 درصد86 درصد
مهدى مالكى
خوزستاندشت آزادگان58 درصد85 درصد
مهراد ميكائيلى
آذربايجان شرقيشهرك سهند58 درصد83 درصد
حميد افخمى ميبدى
يزدميبد58 درصد83 درصد
سميرا نوروزنژاد
خراسان جنوبيقائن58 درصد82 درصد
مجتبى ذوالفقارى
خراسان جنوبيفردوس58 درصد82 درصد
عزيزه محمدى
آذربايجان غربيتكاب58 درصد82 درصد
فرزانه فيضى افشار
آذربايجان شرقيتبريز58 درصد82 درصد
مهسا بلده ايى
مازندراننور58 درصد81 درصد
سيد عبدالرضا بلادى
خوزستانبهبهان58 درصد81 درصد
امير ابراهيمى
آذربايجان شرقيتبريز58 درصد81 درصد
نيما خانعلى پور
گيلانلنگرود58 درصد80 درصد
آسيه افشار
كرمانكرمان58 درصد80 درصد
هاجر رستمى
اصفهاناصفهان57 درصد89 درصد
حميدرضا زارعى
كردستانقروه57 درصد89 درصد
عارفه ولى زاده پاشا
مازندرانبندپي57 درصد89 درصد
ندا صادقى
اصفهانشهرضا57 درصد87 درصد
احسان غلامى
يزديزد57 درصد86 درصد
محمد صالحى ميشانى
چهارمحال بختياريفلارد57 درصد85 درصد
نازيلا عبدى
كردستانديواندره57 درصد84 درصد
مهدى چترائى
اصفهاننجف آباد57 درصد83 درصد
امير كبيريان
گلستانكلاله57 درصد83 درصد
محمود نصرت ناهوكى
سيستان و بلوچستانسراوان57 درصد83 درصد
كريمه شرفا
خوزستاندشت آزادگان57 درصد83 درصد
اميرعباس عبدلى
اصفهانكاشان57 درصد82 درصد
نسرين زارع
آذربايجان غربياروميه57 درصد82 درصد
مهرعلى عليزاده
آذربايجان غربيخوي57 درصد82 درصد
سعيد شرق
آذربايجان شرقيتبريز57 درصد81 درصد
ليلا نوروزى
مازندرانرامسر57 درصد80 درصد
پيمان نورانى
آذربايجان شرقيتبريز56 درصد88 درصد
مريم بابايى خسرو شاهى
آذربايجان شرقيخسروشاه56 درصد87 درصد
نسيبه باقرى
گيلانلاهيجان56 درصد87 درصد
سحر آزادى چگنى
لرستانخرم آباد56 درصد87 درصد
ميثم بالو
مازندرانآمل56 درصد85 درصد
ميثم سامانى
خراسان جنوبيبشرويه56 درصد84 درصد
هادى قادرنژاد
آذربايجان غربيپيرانشهر56 درصد84 درصد
حميدرضا اقدسى
خراسان رضوينيشابور56 درصد83 درصد
محسن عنايتى
خوزستاندزفول56 درصد83 درصد
سعيد شبانى
خراسان رضويچناران56 درصد82 درصد
شكوفه دانش پژوه
فارسلامرد56 درصد82 درصد
محسن توكلى
آذربايجان غربياروميه56 درصد82 درصد
سيده ندا قريشى
كردستانسنندج56 درصد82 درصد
عبدالرزاق روش نژاد
فارسلامرد56 درصد81 درصد
مريم رنجبر
آذربايجان غربياروميه56 درصد81 درصد
هاجر سبزى باروق
آذربايجان شرقيتبريز56 درصد81 درصد
مهديه عليزاده اصل
آذربايجان غربيقره‌ضياءالدين56 درصد81 درصد
محسن عباسى
مازندرانسوادكوه56 درصد80 درصد
حامد يزدانى
مازندراننور56 درصد80 درصد
فاطمه صبورى
گيلانآستانه اشرفيه56 درصد80 درصد
فهيمه ربيعى
کرمانشاهجوانرود56 درصد80 درصد
زهرا فضل الهى
خراسان رضويمشهد55 درصد89 درصد
محمد اميدى
ايلامدره شهر55 درصد89 درصد
محبوبه خادم اركانى
گيلانلاهيجان55 درصد87 درصد
پرند فيروزمنش
كردستانسنندج55 درصد87 درصد
ابوالفضل حسين پور
يزديزد55 درصد86 درصد
شاهد رمضانزاده
يزديزد55 درصد86 درصد
فرزانه خزاعى
خراسان جنوبيبيرجند55 درصد85 درصد
نويد خدادادى
آذربايجان شرقيمراغه55 درصد85 درصد
نسرين طالبى
مازندرانرامسر55 درصد84 درصد
سيد معصومه حسينى قيرى
فارسقير و كارزين55 درصد84 درصد
فرزانه مسلمى
خراسان رضوينيشابور55 درصد83 درصد
اكرم جورقانى
قمقم55 درصد83 درصد
سهيل سهيلى فر
آذربايجان غربياروميه55 درصد82 درصد
مجيد اكبرزاده لدارى
مازندرانبندپي55 درصد82 درصد
محمد خواجه مهريزى
يزدمهريز55 درصد81 درصد
مهدى شاكرى مقدم
خراسان رضوينيشابور55 درصد80 درصد
اكرم حسينى
گيلانكوچصفهان55 درصد80 درصد
سالار تهاجمى
بوشهربرازجان55 درصد80 درصد
ثريا درگاهى
آذربايجان شرقيتبريز54 درصد89 درصد
سميه چالى
قزوينآبيك54 درصد89 درصد
هاجر محمد حسنى
آذربايجان شرقيآذرشهر54 درصد88 درصد
خسرو ابراهيمى
آذربايجان شرقيآذرشهر54 درصد87 درصد
معصومه اسداللهى
لرستانخرم آباد54 درصد86 درصد
مارال خدايار
آذربايجان شرقيتبريز54 درصد85 درصد
عباس مشايخى
آذربايجان غربيمياندوآب54 درصد84 درصد
ليلا آستركى
لرستانازنا54 درصد84 درصد
سميه كاظمى
کرمانشاهگيلانغرب54 درصد83 درصد
فاطمه قربان پور
گيلانآستانه اشرفيه54 درصد83 درصد
نقدعلى واحديان
آذربايجان غربيقره‌ضياءالدين54 درصد83 درصد
زهرا اخبارى
فارساستهبان54 درصد82 درصد
صاعقه شاهانى مقدم
گيلانلاهيجان54 درصد82 درصد
مرضيه ابراهيمى
قمقم54 درصد82 درصد
امير نامدارى
اصفهاننجف آباد54 درصد81 درصد
نفيسه رشيدزاده
لرستانخرم آباد54 درصد81 درصد
فاطمه ذاكرى
لرستانخرم آباد54 درصد81 درصد
فرزانه اسدبگى
همدانتويسركان54 درصد80 درصد
شكوفه رست
کرمانشاهدالاهو54 درصد80 درصد
مرتضى عطيفه
تهرانتهران54 درصد75 درصد
رامين مهدى زاده
آذربايجان شرقيتبريز53 درصد89 درصد
آرزو رسولى
لرستانخرم آباد53 درصد89 درصد
الهام معين
چهارمحال بختياريفارسان 53 درصد88 درصد
مهسا ميرپور
اصفهاناصفهان53 درصد87 درصد
رقيه حبيب پور
آذربايجان شرقيآذرشهر53 درصد87 درصد
مريم غلامى
تهرانقرچك53 درصد86 درصد
ياسر قربانى مقدم
خراسان رضويقوچان53 درصد86 درصد
سورنا صميمى
مازندرانآمل53 درصد85 درصد
رضا محمودى
قمقم53 درصد85 درصد
منيره قنبرزاده
آذربايجان شرقيآذرشهر53 درصد84 درصد
محمد اسماعيل آثارى
فارسارسنجان53 درصد83 درصد
حامد صدرفضلايى
آذربايجان شرقيتبريز53 درصد83 درصد
سيد نور الدين حسينى
چهارمحال بختياريلردگان53 درصد82 درصد
امين اسلامى
كرمانكرمان53 درصد81 درصد
زهرا نظرى اصطهباناتى
فارساستهبان53 درصد80 درصد
نسيم هاشمى
اصفهانگلپايگان53 درصد80 درصد
مژگان كرامتى
آذربايجان غربياروميه53 درصد80 درصد
پريناز بندرى
آذربايجان شرقيتبريز53 درصد80 درصد
سحر محمديان
كردستانسقز53 درصد80 درصد
حميده فصيحى
قمقم53 درصد80 درصد
امينه حسين زاده
قمقم53 درصد80 درصد
نرگس محبى
تهرانقرچك52 درصد89 درصد
سعيد صفوى زاده
يزديزد52 درصد88 درصد
بهمن فرومدى
سمنانشاهرود52 درصد87 درصد
هاجر اخضرى
قمقم52 درصد87 درصد
سميرا رنجبر
فارسآباده52 درصد85 درصد
سارا صادقى امينى
اصفهاناصفهان52 درصد85 درصد
آنيتا سابريان
اصفهاناصفهان52 درصد85 درصد
مرجان فخاريان
اصفهانشاهين شهر52 درصد85 درصد
حسين حسن پور
يزديزد52 درصد85 درصد
جواد رضايى
چهارمحال بختياريشهركرد52 درصد85 درصد
معصومه يوسفى
گيلانلاهيجان52 درصد81 درصد
مريم اسدالهى
لرستانخرم آباد52 درصد81 درصد
سمانه تقى پور
خراسان رضويچناران51 درصد88 درصد
پويا طهماسبى
آذربايجان شرقيتبريز51 درصد87 درصد
فهيمه طالبى
خراسان جنوبيبيرجند51 درصد86 درصد
الهام بيات
همدانتويسركان51 درصد85 درصد
كاظم بانان متقى
آذربايجان شرقيتبريز51 درصد84 درصد
رقيه ادبى فيروزجايى
مازندرانبندپي50 درصد89 درصد
اقاى ناييج نورى
مازندرانرويان50 درصد88 درصد
سيما منگلى زاده
مازندرانجويبار50 درصد88 درصد
شادى شهپر
فارسآباده50 درصد88 درصد
اميد كشورى پيروز
همدانلالجين50 درصد88 درصد
اميد بيات
همداننهاوند50 درصد88 درصد
محبوبه باقرپور
يزدزارچ50 درصد88 درصد
فاطمه مهربان
چهارمحال بختياريفرخ شهر50 درصد88 درصد
جعفر مرادى
تهرانشهريار50 درصد87 درصد
ميلاد ياورى
تهرانتهران50 درصد87 درصد
طاهره على پور كماء
گيلانصومعه سرا50 درصد87 درصد
زهره سليمانى نژاد
خوزستاندزفول50 درصد86 درصد
محمد جعفرى
اصفهانشاهين شهر50 درصد86 درصد
پژمان مرادپور
چهارمحال بختياريفارسان 50 درصد86 درصد
سيروس يوسفيان
سمنانسمنان50 درصد86 درصد
محمد صدرايى
خراسان جنوبيفردوس50 درصد85 درصد
سنور كاظمى
آذربايجان غربيبوكان50 درصد85 درصد
ندا نكوئى
چهارمحال بختياريفرخ شهر50 درصد85 درصد
مريم خداكرمى
مازندرانمحمودآباد50 درصد84 درصد
الهام طاهرى
تهرانتهران50 درصد83 درصد
رويا فضلى
اصفهانشهرضا50 درصد83 درصد
شادى معينى فر
آذربايجان غربياروميه50 درصد83 درصد
سحر همتى
چهارمحال بختياريفارسان 50 درصد83 درصد
نرجس مقصودى
فارسآباده50 درصد82 درصد
شيدا محمدى
كردستانسقز50 درصد82 درصد
حامد گرى زاد فيروزجا
مازندرانبندپي50 درصد82 درصد
مريم نبى ئيان
فارسآباده50 درصد81 درصد
عليه نعمت الهى
فارسآباده50 درصد81 درصد
منوچهر عبديان
آذربايجان غربيمياندوآب50 درصد81 درصد
على اصغر سنگ سفيدى
گلستانآزادشهر50 درصد81 درصد
مسعود محمدى
البرزفرديس50 درصد80 درصد
محبوبه طباطبايى
مازندراننور50 درصد80 درصد
اعظم سادات سليمانى
خراسان جنوبيبشرويه50 درصد80 درصد
اميررضا ابدالى
آذربايجان شرقيمراغه50 درصد80 درصد
مجيد اميدى نيا
كرمانكرمان50 درصد80 درصد
اسماء دستور
سيستان و بلوچستانايرانشهر50 درصد80 درصد
آرش رضايى
مازندرانكلاردشت /حسن كيف50 درصد80 درصد
اسلامى سحر
تهرانتهران50 درصد75 درصد
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب