نفرات برتر

نام دانش آموز نام شهر تراز کارنامه
1 آیلار عقیق قراملکی تبريز 7615
2 پریا افشاری پور كرمان 7572
3 محمود کریمی عقداء يزد 7518
4 سینا صیفوری طغرالجردی كرمان 7428
5 هدیه رمضانی پول نوشهر 7405
6 کیمیا حسینی رامندی تهران 7250
7 فاطمه فکور کودهی تهران 7247
8 کوثر فرزان تهران 7103
9 صبا بسطامی کتولی تهران 6857
10 نگار فرقانی تهران 6764
11 عرفان رهبری اصفهان 6742
12 فاطمه آقااحمدی هشتگرد 6690
13 عاطفه کردی شهر قدس 6640
14 محدثه صالحی محمد شهر 6607
15 علی رضا نوردانش تهران 6580
16 فرزانه کریمی ابركوه 6566
17 سید محمد باقر ابراهیمی تهران 6563
18 محمد قلندری تهران 6527
19 هانیه جعفری مهذب هشتگرد 6504
20 سیداحسان حسینی آران و بيدگل 6489
21 مهسا پیران صائین تهران 6403
22 سحر شیرخانی رودهن 6355
23 سیدمحمدباقر سبزواری قم 6254