نفرات برتر

نام دانش آموز نام شهر تراز کارنامه
1 پریا افشاری پور كرمان 7517
2 کیمیا حسینی رامندی تهران 7324
3 محمود کریمی عقداء يزد 7131
4 آیلار عقیق قراملکی تبريز 7082
5 هدیه رمضانی پول نوشهر 7048
6 فاطمه فکور کودهی تهران 7005
7 سینا صیفوری طغرالجردی كرمان 6999
8 کوثر فرزان تهران 6819
9 فرزانه کریمی ابركوه 6746
10 محمد گودرزی طاقانکی نجف آباد 6723
11 سیداحسان حسینی آران و بيدگل 6660
12 علی رضا نوردانش تهران 6565
13 مهتاب ذوقی خلیل آباد كاشمر 6436
14 هانیه جعفری مهذب هشتگرد 6330
15 فاطمه آقااحمدی هشتگرد 6328
16 امیرمحمد رمضانی مياندوآب 6313
17 محدثه صالحی محمد شهر 6280
18 نگار فرقانی تهران 6259
19 سید محمد باقر ابراهیمی تهران 6252